Oznamovací povinnost

Povinností pojištěnce je oznámit zdravotní pojišťovně trvání skutečnosti, kdy po celý kalendářní měsíc není sám plátcem pojistného jako OSVČ a není za něj plátcem pojistného ani zaměstnavatel ani stát.

Zákon klade ve vztahu ke zdravotnímu pojištění na pojištěnce povinnosti související s oznamováním některých skutečností a s platbou pojistného.

Pojištěnec má povinnost pojišťovně oznámit:

  • trvání skutečnosti, kdy po celý kalendářní měsíc není za něj plátcem pojistného zaměstnavatel ani on sám jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a není za něj plátcem pojistného ani stát (do 8 dnů).

V této situaci jste ve vztahu ke zdravotní pojišťovně osobou bez zdanitelných příjmů. Pokud pojišťovně tuto skutečnost neoznámíte, může vám být vyměřena pokuta až 10 000 Kč.

Jako OBZP se musíte pojišťovně přihlásit. Vyplníte formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce, kde zaškrtnete kategorii "Plátcem pojistného je pojištěnec - OBZP", a vyplníte i způsob platby pojistného (poštovní poukázkou, nebo převodem z účtu).

Nahlásit se mezi OBZP můžete také pomocí webového formuláře.

Při plnění oznamovací povinnosti pojišťovně musíte sdělit:

  • jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo
  • číslo bankovního účtu, pokud z něj budete provádět platbu pojistného.

Tyto údaje musíte doložit. Změní-li se dodatečně tyto údaje, musíte změny zdravotní pojišťovně do 8 dnů ohlásit.

Máte rovněž povinnost oznamovat pojišťovně skutečnosti, které znamenají vyřazení z kategorie OBZP/opětovné zařazení do ní:

  • zahájení/ukončení samostatné výdělečné činnosti – do 8 dnůskutečnosti rozhodné pro vznik/zánik povinnosti státu platit za vás pojistné – do 8 dnů.

Nástup do zaměstnání/ukončení zaměstnání hlásí zdravotní pojišťovně zaměstnavatel – s tím souvisí povinnost pojištěnce sdělit svému zaměstnavateli v den nástupu, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Pokud ale v důsledku ukončení zaměstnání pojištěnec spadá do kategorie OBZP, musí pojišťovně tuto skutečnost sám oznámit.

Pozor: pokud za vás nebude odváděno pojistné, resp. pojišťovna u vás nebude evidovat žádného plátce pojistného (zaměstnavatel, stát, sám pojištěnec jako OSVČ), budete automaticky považováni za osobu bez zdanitelných příjmů s povinností platit si pojistné ve stanovené výši.