Děti narozené na území ČR matkám s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR

Od 1.1.2024 jsou děti narozené na území ČR matkám s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (kterým se mění také zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění).

Změna se týká dětí narozených na území ČR, jejichž matka má v den narození dítěte povolený dlouhodobý pobyt na území ČR. Dítě bude účastno systému veřejného zdravotního pojištění ode dne narození do konce měsíce, v němž dosáhne 60 dnů věku. Pokud bude za dítě podaná žádost o dlouhodobý pobyt do 60 dnů od data narození, pak zůstává ve veřejném zdravotním pojištění po celou dobu trvání řízení až do rozhodnutí o podané žádosti.

Narození dítěte je povinen oznámit jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka dítěte v ČR zdravotně pojištěna, oznámí narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Nejsou-li rodiče v ČR zdravotně pojištěni, oznámí narození dítěte Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.

Pojistné za tyto novorozené děti hradí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na účet příslušné zdravotní pojišťovny za každý celý kalendářní měsíc. Pohledávka je vždy splatná do 8. dne následujícího měsíce. Vyměřovacím základem je minimální mzda pro daný rok. V roce 2024 tak činí pojistné 2 552 Kč.

Nezletilé osoby s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR

Od 1.1.2024 jsou nezletilé osoby s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (kterým se mění také zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění).

Tyto nezletilé osoby budou vstupovat do systému veřejného zdravotního pojištění až po ukončení platnosti komerčního pojištění. Evidovány budou po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, nejdéle však do doby zletilosti, tj. do 18 let.

Za nezletilou osobu, která má povolen dlouhodobý pobyt na území ČR, plní oznamovací povinnost její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník, který má povinnost do 8 dnů ode dne získání povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně. V případě, že má taková nezletilá osoba zároveň sjednané komerční pojištění, pak je oznamovací povinnost pro vstup do veřejného zdravotního pojištění nejpozději 8 dnů přede dnem ukončení komerčního pojištění. Zdravotní pojišťovna může být zákonným zástupce zvolena.

Pojistné za tyto nezletilé osoby platí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na účet příslušné zdravotní pojišťovny za každý celý kalendářní měsíc. Pohledávky jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce. Vyměřovacím základem je minimální mzda pro daný rok. V roce 2024 tak činí pojistné 2 552 Kč.