Děti narozené v ČR cizinkám s povolením k dlouhodobému pobytu

Od 2. 8. 2021 jsou novorozené děti cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu v ČR povinně pojištěny v systému zdravotního pojištění (viz zákon 274/2021 Sb., kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území ČR a další související zákony, mj. zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění).

Změna se týká dětí narozených na území ČR, jejichž matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a otec nemá trvalý pobyt. Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ode dne narození.

Pojištěno bude nejméně dva měsíce, konkrétně do konce měsíce, v němž dosáhne věku 60 dní. Pro další pobyt dítěte je pak potřeba uzavřít komerční zdravotní pojištění (pokud dítě nezíská jiné oprávnění k pobytu).

Narození dítěte je podle zákona povinen oznámit jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka dítěte v ČR zdravotně pojištěna, oznámí narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Nejsou-li rodiče v ČR zdravotně pojištěni, oznámí narození dítěte Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.

Pojistné za tyto novorozené děti platí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na účet příslušné zdravotní pojišťovny jednorázově za celé rozhodné období.

Pojistné je splatné od prvního do posledního dne rozhodného období. Vyměřovacím základem je dvojnásobek minimální mzdy za rozhodné období. V roce 2021 tak činí pojistné 4 104 Kč.