Rád bych věděl, jaké jsou podmínky pro to, abych mohl zdravotní pojišťovně uhradit svůj existující dluh (pojistné i penále) ve splátkách.

Dlužné pojistné a penále, které bylo zjištěno na základě vyúčtování, nebo které bylo vyměřeno platebním výměrem, výkazem nedoplatků, popřípadě pravomocně vyměřené pokuty a přirážky, lze na žádost plátce hradit ve splátkách. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění úhrady dluhu ve splátkách blíže neupravuje, ale v § 26e možnost povolení splátek připouští. VZP může umožnit dlužníkovi splácení dluhu formou písemné „Dohody o úhradě dluhu ve splátkách“ podle občanského zákoníku. Uzavření této dohody je v zásadě poslední způsob, který může vést k úhradě dlužné pohledávky bez nutnosti zahájit exekuční řízení, pokud dlužník své závazky z uzavřené dohody bude plnit. V případě porušení uzavřené dohody následuje ze strany VZP již fáze exekučního vymáhání pohledávek.

Obecně lze zmíněnou dohodu uzavřít ve všech případech, kdy odkladem splatnosti nedojde ke zhoršení vymahatelnosti pohledávky. VZP umožní dlužníkovi uhradit dluh ve splátkách především, jestliže by jednorázová úhrada byla spojena s vážnou újmou pro něj nebo jeho blízké, případně tam, kde není možno dlužnou částku vybrat najednou. Dohodu lze uzavřít jak ve fázi před zahájením správního řízení, tak i v průběhu správního řízení a stejně tak ve fázi, kdy jsou již vydány exekuční tituly (platební výměr, výkaz nedoplatků). Vždy je ale nutno brát do úvahy, že na uzavření dohody nemá dlužník právní nárok.

Dlužník musí splnit řadu podmínek, takže o možnosti uzavřít dohodu v konkrétní situaci je třeba se informovat přímo na pracovišti VZP. V každém případě dlužník musí hradit běžné pojistné, nesmí mít s VZP uzavřenou jinou dohodu o úhradě dluhu ve splátkách, kterou by porušoval, nesmí být v likvidaci, v úpadku podle insolvenčního zákona, ani nesmí být podán návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek.

S jedním dlužníkem lze uzavřít i více dohod o úhradě dluhu ve splátkách, z nichž každá se týká jiné části jeho závazku, nebo lze do jedné dohody slučovat i více pohledávek. Dlužník může uhradit celý dluh nebo několik splátek stejného druhu před termíny uvedenými v dohodě. Při prodlení v platbách ale ztrácí výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává ihned splatnou a je povinen ji neprodleně uhradit.

U dohod o splátkách je účtováno penále z dlužného pojistného podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (ve výši 0,0411 % dlužné částky za každý kalendářní den). Po splnění dohody je možno požádat o prominutí penále vyúčtovaného z dlužného pojistného za dobu splátek.