Platnost poukazu na vyšetření a ošetření

 29. 8. 2022 | ambulantní péče, zdravotnické prostředky

Jaká je doba platnosti poukazu na fyzioterapii nebo rehabilitaci?

Neexistuje pouze jeden typ poukazu s jednotnou dobou platnosti. Záleží na tom, na jaký typ zdravotní péče nebo zdravotnickou pomůcku vám ošetřující lékař poukaz předepíše. Níže uvádíme nejčastější typy poukazů, se kterými se mohou pacienti setkat.


Poukaz na vyšetření/ošetření FT

Na Poukaz na vyšetření/ošetření FT“ předepisuje lékař pacientovi fyzioterapeutickou (fyzioterapii) a ergoterapeutickou péči. Platnost poukazu je 7 dní od vystavení a na tuto skutečnost by vás měl lékař upozornit, ale najdete ji taktéž uvedenou na formuláři.

Ačkoli má poukaz sedmidenní platnost, neznamená to v praxi, že hned musíte začít rehabilitovat. Je běžné, že vás na fyzioterapii na odborném pracovišti objednají s časovým odstupem od vystavení. Poukaz je do 7 dnů třeba uplatnit. Některá pracoviště fyzioterapie akceptují objednání po telefonu či elektronicky. Poukaz následně odevzdáte při první fyzické návštěvě v objednaném termínu.


Poukaz na vyšetření/ošetření ORP

„Poukaz na vyšetření/ošetření ORP“ je předepisován na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytovanou v zařízeních sociálních služeb nebo v lůžkových zdravotnických zařízeních v rámci zvláštní ambulantní péče.

Ošetřující lékař vyplňuje přesný údaj, do kdy poukaz platí (Platnost poukazu do...). Platnost je nejvýše 3 měsíce. Časové omezení předpisů je nutné dodržet, protože po vypršení platnosti poukazu zdravotní pojišťovna nemůže uhradit z veřejného zdravotního pojištění poskytnutou péči poskytovateli zdravotních služeb.


Poukaz na vyšetření/ošetření DP

„Poukaz na vyšetření/ošetření DP“ je určen pro domácí péči, pokud je poskytována na základě doporučení:

  1. registrujícího praktického lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně,
  2. lékaře poskytovatele ambulantní péče neuvedeného v bodě 1, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
  3. lékaře poskytovatele poskytujícího lékařskou pohotovostní službu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
  4. lékaře poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
  5. ošetřujícího lékaře poskytovatele lůžkové péče, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
  6. ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně.

Časové omezení předpisů je nutné dodržet, protože po vypršení platnosti poukazu zdravotní pojišťovna nemůže uhradit z veřejného zdravotního pojištění poskytnutou péči poskytovateli zdravotních služeb.


Poukaz na vyšetření/ošetření K a Z

Poukaz na vyšetření/ošetření K“ je určen k vyžádání konziliárního vyšetření, vyšetření či ošetření specialistou a k doporučení převzetí do péče. Vystavit ho může např. všeobecný praktický lékař v případě, že posílá pacienta k odbornému lékaři, případně i odborný lékař, který pojištěnce odesílá na vyšetření k jinému specialistovi. Ačkoli není stanovena obecná povinnost mít vždy doporučení od všeobecného praktického lékaře, odborní lékaři ho ve většině případů vyžadují.

„Poukaz na vyšetření/ošetření Z“ předepisuje lékař na vyšetření RTG (rentgen), ultrazvukem, magnetickou rezonancí, metodami nukleární medicíny apod.

Ačkoli ani u jednoho z těchto typů poukazů není stanovena platnost, musí odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta a lékařem předepsané vyšetření by měl pacient absolvovat co nejdříve.


Další typy poukazů

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na brýle a optické pomůcky, poukaz na foniatrickou pomůcku. Elektronický nebo listinný poukaz lze u výdejce uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení, neurčí-li předepisující jinak, nejpozději však do 1 roku.