Proč VZP neprodlouží termín pro podání Přehledu OSVČ, stejně jako to je u přehledu pro sociální pojištění?

Zdravotní pojišťovna nemůže prodloužit termín podání přehledu OSVČ za rok 2019, protože tento termín je stanoven na 3. srpna 2020 přímo novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, tj. zákonem č. 134/2020 Sb. Nový § 28c zákona uvádí, že lhůta pro podání přehledu stanovená osobám samostatně výdělečně činným v § 24 odst. 2 (= nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém OSVČ měla podat daňové přiznání) se pro podání přehledu za rok 2019 nepoužije a přehled za rok 2019 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020.

Naproti tomu zákon o pojistném na sociální pojištění obdobným způsobem novelizován není, takže termín podání přehledu je navázán na termín podání daňového přiznání: Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích za tento kalendářní rok.