Platí za mne stát zdravotní pojištění, pokud přeruším studium?

V době přerušení studia na středních a vysokých školách se nejedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání, což je podmínkou pro statut "nezaopatřeného dítěte" (podle zákona o státní sociální podpoře), a tudíž za vás není státem hrazeno zdravotní pojištění.

Výjimkou je případ, kdy k přerušení studia dojde z důvodu nemoci nebo pro úraz a student (ev. jeho zákonný zástupce) předloží příslušnému pracovišti VZP potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat. Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře je pak nutno doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium, a pouze do tohoto data je student považován za nezaopatřené dítě.

Připomínáme, že pojištěnec musí zdravotní pojišťovně oznámit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného