Musím pojišťovně hned hlásit změnu bankovního spojení? Nestačí jen uvést jiné číslo účtu při vyplňování přehledu OSVČ?

Změnu bankovního účtu, z něhož platíte pojistné, je třeba pojišťovně oznámit samostatně. K tomuto účelu poslouží formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce.

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna sdělit vedle svého jména, příjmení, trvalého pobytu a rodného čísla i své obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, má-li ho přiděleno, a číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného nebo jeho záloh. Změní-li se dodatečně tyto údaje, musí pojišťovně změny ohlásit, a to do osmi dnů.

Formulář je na stránkách www.vzp.cz/tiskopisy. Lze ho vyplnit v elektronické podobě přímo na počítači a poté vytisknout, nebo vyplnit ručně; k dispozici je rovněž na všech pracovištích VZP.

Změnu čísla bankovního účtu lze také nahlásit pomocí webového formuláře.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného