Jsem důchodce, ale plánuji ještě pracovat, případně podnikat. Jak je to s platbami zdravotního pojištění?

V takovém případě za vás jako za poživatele důchodu platí pojistné na zdravotní pojištění stát a kromě toho musíte platit pojistné i ze svého příjmu z výdělečné činnosti. Jen přitom nemusíte brát ohled na povinné minimální pojistné stanovené pro danou skupinu (zaměstnanci, OSVČ). Musíte ale oznámit zdravotní pojišťovně, že máte nárok na zařazení mezi osoby, za které je stát plátcem pojistného.

Pokud jste jako důchodce zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, budete hradit pojistné na zdravotní pojištění sám ze svých příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Nejste povinen odvádět pojistné na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši, ale pouze skutečně vypočtenou částku. Máte však jako OSVČ povinnost platit měsíční zálohy na pojistné. Výjimkou je jen první rok samostatné výdělečné činnosti (pozor, nikoli první rok souběhu kategorií OSVČ a státní pojištěnec).

Pokud jste důchodce a zároveň zaměstnanec, budete platit pojistné prostřednictvím svého zaměstnavatele. Ten bude vypočítávat pojistné na zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu tj. dle vašeho jeho skutečného výdělku (nevztahuje se na vás povinnost dodržet minimální vyměřovací základ).

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného