Jak postupovat, pokud jsem nemohl včas vyzvednout písemnost od VZP na poště, takže jsem zmeškal zákonnou lhůtu pro podání odvolání, námitek nebo žádosti o prominutí penále (pokuty)?

Pokud se plátce nedozvěděl o uložení platebního výměru nebo výkazu nedoplatků na České poště, s.p., nebo si nemohl uloženou písemnost v době nouzového stavu vyzvednout v úložní době, a proto zmeškal lhůtu pro podání odvolání (námitek, žádosti o odstranění tvrdosti), může dle § 41 správního řádu požádat o prominutí zmeškání úkonu. Žádost s uvedením důvodu spolu se zmeškaným úkonem (např. odvoláním) je nutno podat do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila plátci úkon učinit. Zmeškání úkonu nelze prominout, pokud ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok. Nouzový stav je závažný důvod, který ze strany účastníka řízení nevyžaduje dokazování. Další závažné důvody (hospitalizace, nařízená karanténa atd.) musí účastník řízení doložit.