Co je nutné udělat po přeregistraci k VZP?

Po datu přeregistrace (tj. po 1. 1. nebo po 1. 7.) musíte původní pojišťovně vrátit staré průkazy, a to do 8 dnů. Za nesplnění této povinnosti může být uložena pokuta do výše 500 Kč. V každém případě starým průkazem se už pak nesmíte prokazovat.

O změně zdravotní pojišťovny musíte vždy informovat všechny lékaře a další zdravotnické pracovníky, kteří vás budou ošetřovat. Poskytnuté zdravotní služby totiž musí být vykázány k úhradě správné zdravotní pojišťovně. Proto je stanovena povinnost prokazovat se při poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění platným průkazem pojištěnce.

Zaměstnanci musí přeregistraci svému zaměstnavateli ohlásit do 8 dnů ode dne změny. Nezapomeňte si vzít a uschovat písemné potvrzení, že od vás oznámení o změně převzal.

Osoby, za které je plátcem pojistného stát, musí své nové pojišťovně doložit, že mají nárok na zařazení do této kategorie pojištěnců. Příslušné doklady předkládají až aktuálně k datu přeregistrace (tj. do 8 dnů po 1. 1., resp. po 1. 7.). Studující musí předložit potvrzení o studiu, důchodce potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce potvrzení z úřadu práce apod.

Podnikatelé (OSVČ) mají předložit fotokopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné. V případě přeregistrace s účinností od 1. 7. mají také povinnost v následujícím roce předložit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ oběma zdravotním pojišťovnám, u nichž byli pojištěni. Ti, kdo se přeregistrují s účinností od 1. 1., odevzdají Přehled jen své nové pojišťovně.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce