Revizní činnost

Kontrola využívání a poskytování zdravotní péče v jejím objemu a kvalitě je povinností zdravotních pojišťoven, vyplývající ze zákona. Kontrolní činnost provádí VZP ČR prostřednictvím revizních lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví způsobilých k revizní činnosti.

Revizní činnosti lze obecně rozdělit na tři hlavní oblasti:

  • Část kontrolní, kde rozlišujeme kontroly správnosti a oprávněnosti vykázané a vyúčtované zdravotní péče, jako kontroly provedené přímo z informačního systému VZP ČR (např. kontroly na dodržení stanovené frekvence výkonu, sledování nedovolených kombinací výkonu, apod.), a revize, kdy revizní lékaři kontrolují, zda vykázaná zdravotní péče odpovídá záznamům v příslušné zdravotnické dokumentaci, zda byly vyúčtovány jen ty výkony, léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, které je zdravotní pojišťovna povinna uhradit, resp. zda rozsah a druh zdravotní péče odpovídá popsanému zdravotnímu stavu, popř. tuto skutečnost ověří přímo šetřením s pojištěncem.
  • Část regulační, kdy revizní lékaři předem, dle delegace a podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, rozhodují o úhradě zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
  • Část expertní, kdy revizní lékaři zpracovávají odborná medicínská posouzení.
  • Schvalování úhrady léčiv, zdravotnických prostředků nebo výkonů zdravotní péče je určeno pro situace, kdy je úhrada vázána dle platných právních předpisů, při splnění event. dalších podmínek, na předchozí souhlas revizního lékaře.
  • Povolování úhrady je určeno pro situace, kdy revizní lékař ve výjimečných případech povolí úhradu léčiva, zdravotnického prostředku či zdravotního výkonu jinak z prostředků veřejného zdravotního pojištění nehrazeného, pokud se prokazatelně jedná o jedinou možnost zdravotní péče.
  • Potvrzování je určeno pro posuzování nároků na úhradu lázeňské péče, ozdravenské péče a péče v dětských léčebnách.

Další informace o revizní činnosti najdete ve výročních zprávách.

Chcete se také podílet na revizní činnosti VZP ČR? Prohlédněte si aktuálně volné pracovní pozice.