Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací besed projektu VZPoura úrazům

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 2020/2, 130 00 Praha 3, IČ 41197518 (dále jen „VZP ČR“), jako správce osobních údajů,  Vás v souladu s čl. 12 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tímto informuje o zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) a o Vašich právech v souvislosti s pořádáním edukačních setkání v rámci  projektu VZPoura úrazům.

V souvislosti s rezervací besed prostřednictvím on-line registračního formuláře uveřejněného na webových stránkách www.vzpoura-urazum.cz dochází ke zpracování OÚ kontaktních osob nezbytných pro rezervaci besedy, organizaci a koordinaci setkání s hendikepovanými zaměstnanci VZP ČR v rozsahu:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa

VZP ČR pro shora uvedené účely zpracovává OÚ kontaktních osob ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmen. b) Nařízení. Poskytnutí OÚ je smluvním požadavkem a pro stanovené účely povinné. Neposkytnutí OÚ má za důsledek nemožnost učinit rezervaci edukačních setkání v rámci projektu VZPoura úrazům.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

VZP ČR nepředává Vaše OÚ do třetích zemí ani mezinárodních organizací. Pokud by takové předání bylo nezbytné, VZP ČR v konkrétním případě poskytne zvláštní informaci.

Vaše OÚ v rozsahu, jakém jste je VZP ČR poskytl/a pro výše uvedené účely v rámci projektu VZPoura úrazům, budou zpracovávány pouze po dobu fungování projektu VZPoura úrazům nebo po uplynutí jednoho roku od realizace besedy, poté budou vymazány.

Jako subjekt údajů máte možnost dle Nařízení uplatnit výkon svých práv. Kromě práva být plně informován o zpracování Vašich OÚ, máte následující práva:

  • Právo na přístup
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování / Právo na vznesení námitky proti zpracování
  • Právo na přenositelnost osobních údajů
  • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Další informace k výše uvedeným právům, včetně možnosti jejich uplatnění, naleznete na webu VZP ČR v Prohlášení o zpracování osobních údajů.