Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s pořádáním on-line soutěží VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VZP ČR“) (dále jen „pořadatel“) tímto informuje účastníky soutěží o zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) v souvislosti s jejich účastí v on-line soutěžích konaných pořadatelem.

Pořadatel zpracovává Vaše OÚ za účelem uvedení soutěžních příspěvků a jejich vyhodnocení včetně následného předání výhry, z důvodů oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst.1 písmene. f) Nařízení, neboť je nezbytné posoudit a ověřit Vaší účasti v soutěži, která je definována Úplnými pravidly soutěže, a s tím související právní nároky v případě naplnění podmínek pro převzetí výhry.

V souvislosti s pořádáním soutěží dochází ke zpracování OÚ v nezbytně nutném rozsahu u níže uvedených subjektů údajů:

 • Účastník soutěže
  • název účtu
  • jméno a příjmení
  • věk
  • informace, které mohou být součástí vide, fotografie
 • Výherce soutěže
  • e-mail
  • jméno a příjmení
  • adresa
  • datum narození

Poskytnutí OÚ je pro výše uvedené účely povinné. Neposkytnutí OÚ má za důsledek nemožnost účasti v soutěži. Neposkytne-li výherce pořadateli OÚ pro doručení výhry, nárok výherce na výhru zaniká.

Zpracování Vámi poskytnutých OÚ je zpravidla prováděno v sídle správce určenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny (např. kontrolní orgány VZP ČR) respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje v rozsahu v jakém jste je VZP ČR poskytl/a pro účely účasti v některé z on-line soutěži, budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů, nejdéle však po dobu 90 dnů od ukončení soutěže, které jste se účastnil/a, poté budou vymazány.

Vložením Vašeho příspěvku potvrzujete, že jste seznámil/a s Informací o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži a že jste ji porozuměl/a v celém rozsahu.