Žádost ze dne 16. 1. 2018

VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se hospodaření a statusu VZP ČR.

VZP ČR žadateli sdělila následující informace:

VZP ČR byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZP ČR“), kdy jejím účelem je ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona o VZP ČR provádění veřejného zdravotního pojištění, pokud toto pojištění neprovádí resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny. Ust. § 2 odst. 2 zákona o VZP ČR pak uvádí, že VZP ČR je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Současně pak ust. § 7 odst. 5 zákona o VZP ČR stanoví, že VZP ČR nesmí zřizovat a provozovat poskytovatele a podnikat s prostředky plynoucími z veřejného zdravotního pojištění.

Ohledně případného hospodaření VZP ČR lze pak, mimo zákon o VZP ČR, odkázat i na vyhlášku č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů, která pak konkrétně vymezuje finanční zdroje jednotlivých fondů, s nimiž VZP ČR hospodaří. Detailní údaje k uvedenému je pak možno rovněž dohledat ve  výročních zprávách VZP ČR, které jsou k dispozici na internetových stránkách pojišťovny (za rok 2016 např.: /o-nas/dokumenty/vyrocni-zpravy).

Lze tedy konstatovat, že VZP ČR je právnickou osobou nepodnikající s prostředky z veřejného zdravotního pojištění, kdy si Vás v souladu s ust. § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím dovolujeme v detailech odkázat na údaje zveřejněné na internetových stránkách VZP ČR: /o-nas.