Zdravotně pojistné plány

Zdravotně pojistný plán obsahuje:

  • Plán příjmů a výdajů VZP ČR včetně členění podle jednotlivých fondů,
  • předpokládaný vývoj struktury pojištěnců,
  • plán provozních nákladů,
  • údaje o rozsahu zdravotní péče hrazené VZP ČR,
  • způsoby zajištění dostupnosti služeb, které VZP ČR nabízí,
  • soustavu zařízení,  se kterými zdravotní pojišťovna má uzavřenou smlouvu o úhradě zdravotní péče.

VZP ČR při sestavování ZPP vychází z Metodiky pro tvorbu zdravotně pojistného plánu, která je vydávána Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Podle zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, je pojišťovna povinna v návaznosti na termíny stanovené Ministerstvem financí pro předkládání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného plánu na následující kalendářní rok, účetní závěrku a návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok a zprávu auditora.

Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh výroční zprávy za minulý rok schvaluje na návrh vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu v návaznosti na termíny projednávání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.

Není-li zdravotně pojistný plán schválen před 1. lednem příslušného kalendářního roku, řídí se činnost pojišťovny do jeho schválení provizoriem stanoveným Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí. Základem pro stanovení provizoria je návrh zdravotně pojistného plánu na příslušný kalendářní rok.

Schválený zdravotně pojistný plán, nebo do schválení zdravotně pojistného plánu provizorium, výroční zprávu a účetní závěrku pojišťovna zveřejní na svých internetových stránkách.