Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2008

1. 1. 2008

Změny v platbách zdravotního pojištění se týkají zejména osob samostatně výdělečně činných. Mění se mj. jejich minimální a maximální vyměřovací základ a termín podání Přehledu OSVČ.

a) Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ)

Minimální vyměřovací základ

Podle Nařízení vlády č. 257/2007 Sb. ze dne 24. září 2007 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 stanovena na 20 050 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0753. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2008 je tudíž 10 780 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 456 Kč (místo dosavadních 1 360 Kč).

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a pro rok 2008 se počítá s částkou 21 560 Kč.

Zálohu ve výši 1 456 Kč musí poprvé za leden 2008 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2008) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2008 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2006 platily v roce 2007 zálohy nižší než 1 456 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

Maximální vyměřovací základ

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byl mimo jiné novelizován i zákon č. 592/1992 Sb. Došlo tak ke změně ustanovení § 3a odst. 2 o maximálním vyměřovacím základu OSVČ. Maximální vyměřovací základ OSVČ bude od 1. 1. 2008 činit čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy. Definice průměrné mzdy je stejná jako při stanovení minimálního vyměřovacího základu, tzn. že se pro rok 2008 vychází z částky 21 560 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2008 bude činit 1 034 880 Kč, maximální měsíční vyměřovací základ částku 86 240 Kč a maximální záloha na pojistné částku 11 643 Kč.

Do prosince 2007 činí maximální záloha na pojistné 5 468 Kč. OSVČ, které platí zálohu v této výši, ale záloha na pojistné vypočtená podle příjmů, kterých dosáhly v roce 2006, byla vyšší, budou mít zachovánu původně vypočtenou zálohu, a to v období od ledna 2008 do měsíce, ve kterém bude (nebo by měl být) podán Přehled za rok 2007.

Při vyúčtování pojistného za rok 2007 se stanoví maximální vyměřovací základ podle předpisů platných do 31. 12. 2007.

Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti (dále jen Přehled)

Výše uvedenou novelizací zákona č. 592/1992 Sb. došlo ke změně termínu, ve kterém je OSVČ povinna předložit Přehled. Podle nové právní úpravy je OSVČ povinna předložit Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Došlo tak ke sjednocení termínu, ve kterém je OSVČ povinna předložit Přehledy zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení.

U OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání předkládat, nedošlo ke změně termínu a Přehled jsou nadále povinny předložit do 8. dubna následujícího roku.

OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, byla novelou zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění uložena nová povinnost. Skutečnost, že jim daňové přiznání zpracovává daňový poradce jsou povinny doložit příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém jsou povinny daňové přiznání za předchozí kalendářní rok podávat. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad.

Doplatek pojistného na zdravotní pojištění

Termín pro doplatek pojistného na zdravotní pojištění nebyl novelou zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění změněn. Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů je tedy nadále splatný do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Tzn. že při podání daňového přiznání např. 14. 1. 2008 bude doplatek splatný do 22. 1. 2008, přesto, že termín pro podání Přehledu bude až 30. 4. 2008.

b) Stát jako plátce pojistného

Vyměřovací základ

Nařízením vlády č. 257/2007 Sb. ze dne 24. září 2007 byla stanovena výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006. Zákonem č. 261/2007 Sb. však dochází od 1. 1. 2008 ke změně ustanovení § 3c zák. č. 592/1992 Sb., a vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, bude 25 % všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se vyměřovací základ zjišťuje. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Do 31. 12. 2007 činí vyměřovací základ 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Přesto, že se částka všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 zvýšila oproti všeobecnému vyměřovacímu základu za rok 2005, dochází změnou definice vyměřovacího základu ke snížení vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem.

Od 1. 1. 2008 činí vyměřovací základ částku 5 013 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát od ledna 2008 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, měsíčně pojistné ve výši 677 Kč (místo dosavadních 680 Kč).

Touto změnou dochází od ledna 2008 i ke snížení odpočtu pro pojištěnce, jichž se od března 2005 odpočet týká, tzn. zaměstnanců pobírajících invalidní nebo částečný invalidní důchod, zaměstnaných u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

c) Zaměstnavatelé

Vyměřovací základ

Od 1. ledna 2008 nedochází ke změně výše minimální mzdy a pro rok 2008 tak lze počítat se zachováním stávající výše 8 000 Kč. To znamená, že minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců činí nadále 1 080 Kč.

d) Osoby bez zdanitelných příjmů (dále jen OBZP)

Vyměřovací základ

Vzhledem k zachování výše minimální mzdy zůstává beze změny i pojistné, které hradí OBZP. Vyměřovacím základem je 8 000 Kč a pojistné budou povinny OBZP nadále hradit ve výši 1 080 Kč.