Změny v platbách zdravotního pojištění od 1. ledna 2007

3. 1. 2007

Upozorňujeme OSVČ a OBZP na změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění platné od 1. ledna 2007; mění se i vyměřovací základ pro platbu pojistného státem.

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2007 se týkají následujících skupin plátců:

a) osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

  • vyměřovací základ

Od 1. ledna 2007 dochází ke změně platby záloh na pojistné a pojistného u OSVČ.

Podle nařízení vlády č. 462/2006 Sb. ze dne 20. září 2006 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 stanovena na 18 809 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0707. Na základě těchto údajů lze vypočítat minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2007 na 10 069,5 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 360 Kč, oproti částce 1 272 Kč, platné od 1. 4. 2006.

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a pro rok 2007 se počítá s částkou 20 139 Kč.

Zálohu ve výši 1 360 Kč musí poprvé za leden 2007 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2007) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2007 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2005 platily v roce 2006 zálohy nižší než 1 360 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

b) stát jako plátce pojistného

  • vyměřovací základ

Vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, je 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Definice průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství a údaje, z kterých se vychází při jejím výpočtu, jsou uvedeny v předchozím odstavci. Nařízením vlády č. 462/2006 Sb. ze dne 20. září 2006 dochází od 1. 1. 2007 ke zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které je plátcem pojistného stát. Vyměřovací základ za tyto osoby se zvyšuje  z 4 709 Kč na částku 5 035 Kč.  Z tohoto vyměřovacího základu bude stát od ledna 2007 platit za takové osoby měsíčně pojistné ve výši 680 Kč, místo dosavadních 636 Kč.

Touto změnou dochází od ledna 2007 i ke zvýšení odpočtu pro pojištěnce, jichž se od března 2005 odpočet týká, tzn. zaměstnanců pobírajících invalidní nebo částečný invalidní důchod, zaměstnaných u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

  • změna v okruhu pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát

V souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi dochází ke změnám v okruhu pojištěnců, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Podle novelizovaného znění § 7 odst. 1 písm. f) zák. č. 48/1997 Sb. je stát plátcem pojistného za osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního, plného invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě.

Další změna se týká ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zák. č. 48/1997 Sb. Podle novelizovaného znění je stát plátcem pojistného za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby.

c) zaměstnavatelé

  • změna minimální mzdy

Nařízením vlády č. 567/2006 Sb. se od 1. ledna 2007 zvyšuje minimální mzda zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou z původních 7 955 Kč na 8 000 Kč. Tato nová výše minimálního vyměřovacího základu se použije poprvé při zúčtování příjmů za měsíc leden 2007. Minimální pojistné činí 1 080 Kč.

d) osoby bez zdanitelných příjmů

  • vyměřovací základ

Zvýšením minimální mzdy dochází od 1. ledna 2007 i k navýšení vyměřovacího základu osob bez zdanitelných příjmů. Od platby pojistného za leden 2007 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2007) jsou OBZP povinny uhradit pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z 8 000 Kč, tzn. 1 080 Kč.

Mgr. Tomáš Červinka,
ředitel odboru výběru pojistného