Vykazování a úhrada signálního kódu klinického vyšetření 09543 u ambulantních poskytovatelů

30. 1. 2015

Upozorňujeme gynekology a ambulantní specialisty, kterým je poskytována předběžná měsíční úhrada, na řešení problematiky obsahu faktury v souvislosti s úhradou výkonu 09543.

V seznamu zdravotních výkonů je výkon č. 09543 nastavený podle vyhlášky č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s nulovým ohodnocením.

Výkon č. 09543 se vykazujes výkonem klinického vyšetření při návštěvě u praktického lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, zubního lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa a klinického logopeda a při návštěvní službě poskytnuté praktickým lékařem pro dospělé a praktickým lékařem pro děti a dorost.

Úhrada výkonu č. 09543 je stanovena vyhláškou č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015, a bude lékařům uhrazena nad rámec fakturované částky za hrazené služby, a to až do výše stanovené maximální úhrady na základě podepsaného dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb.

V praxi to znamená, že

  • lékaři vykazují výkon 09543 podle platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR,
  • faktury musí být vystaveny na částku odpovídající předběžné měsíční úhradě (v úhradovém dodatku pro rok 2015), ve které nebude započtena úhrada za výkon 09543,
  • úhrada za výkony 09543 bude prováděna v rámci měsíčního vyúčtování jako doplatek.