Upozornění pro zaměstnavatele

31. 1. 2012

Od 1. ledna 2012 platí nová pravidla pro odvod pojistného na zdravotní pojištění v případě uzavření dohod o provedení práce.

Upozornění: tento postup byl platný do 31. 12. 2014

Pojistné se odvádí v případě, kdy zaměstnavatel zúčtuje v případě dohody o provedení práce částku vyšší než 10 000 Kč. V průběhu ledna byl ze strany Ministerstva zdravotnictví upřesněn postup ve dvou situacích: u souběhu více dohod o provedení práce v jednom kalendářním měsíci a u částek zúčtovaných po skončení zaměstnání. Ministerstvo zdravotnictví zaslalo všem zdravotním pojišťovnám dopis s metodickým návodem, podle něhož se u více dohod o provedení práce v jednom kalendářním měsíci pro účely určení zaměstnání v systému zdravotního pojištění a pro zjištění dosažení tzv. započitatelného příjmu jednotlivé příjmy nesčítají.

Při započítávání příjmů vyplacených po skončení dohody o provedení práce je rozhodující, zda na základě této dohody vzniklo zaměstnání či nikoliv. Pokud bude dodatečně zúčtován příjem osobě, která se na základě činnosti vykonávané na dohodu o provedení práce stala zaměstnancem, bude zaměstnavatel postupovat obvyklým způsobem a podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., bude z této částky odvedeno pojistné jako z příjmu po skončení zaměstnání.

U příjmů zúčtovaných po skončení dohody o provedení práce, na jejímž základě nevzniklo zaměstnání, se na základě dodatečně zúčtovaného příjmu zpětně posoudí vznik zaměstnání v posledním kalendářním měsíci, kdy byla činnost na základě dohody o provedení práce vykonávána. Pokud v tomto posledním měsíci vznikne na základě dodatečně vyplaceného příjmu zaměstnání, zaměstnavatel dodatečně oznámí zdravotní pojišťovně vznik a zánik zaměstnání a příjem (za poslední měsíc výkonu DPP + dodatečně vyplacený příjem) zahrne do úhrnu vyměřovacích základů za měsíc, ve kterém byla zúčtována dodatečně vyplacená odměna.

Podrobnosti jsou uvedeny v samotném dopisu z Ministerstva zdravotnictví.