Ukrajinci musí začít kontaktovat zdravotní pojišťovnu

 19. 7. 2022 | Tiskové zprávy

Novela zákona č. 65/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina 2, mění podmínky zdravotního pojištění pro Ukrajince, kteří do Česka přišli po 24. 2. v souvislosti s válečným konfliktem. Po uplynutí 150 dnů ode dne, kdy jim v ČR byla udělena dočasná ochrana, již nebudou Ukrajinci ve věku 18–65 let automaticky zařazeni mezi tzv. státní pojištěnce (za něž pojištění hradí stát).

Do osmi dnů od uplynutí této lhůty (tedy 150 + 8 dní od udělení ochrany) proto musí kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu a řešit otázku dalšího způsobu hrazení zdravotního pojištění, například doložit důvody, že mohou být i nadále považováni za státní pojištěnce, např. z důvodu evidence na Úřadu práce ČR. Pokud tak neučiní, začne pro ně platit povinnost hradit minimální zálohy na zdravotním pojištění (jako OBZP), která pro rok 2022 činí 2 187 Kč měsíčně.

„Oznamovací povinnost se jen u VZP může týkat více než 200 tisíc osob v produktivním věku, i když v tuto chvíli samozřejmě nemáme přesné informace o tom, kolik osob se například vrátilo zpět na Ukrajinu,“ říká Tom Philipp, předseda Správní rady VZP ČR. Dle jeho slov by ale ti, jichž se tato povinnost týká, měli skutečně pojišťovnu kontaktovat: „Zanedbání této povinnosti by vedlo ke zbytečným komplikacím, vzniku dluhu vůči zdravotní pojišťovně. Ten by pak musel být řešen stejně jako u tuzemských neplatičů. Jiné právní možnosti pojišťovna nemá, přistupovat musíme ke všem stejně.“

Množství osob, kterých se tato povinnost týká, by mohlo znamenat komplikace pro provoz poboček VZP zejména v prvních týdnech. „Po prvních dnech konfliktu začaly počty příchozích strmě růst. Právě na ně se nyní začne vztahovat povinnost kontaktovat pojišťovnu. Dle našich dat by to mohlo být až několik tisíc osob denně nad rámec běžného provozu. Proto jsme připravili digitální řešení,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům. Nahlásit se k VZP bude možné elektronickou cestou, a to přes on-line formuláře připravené pro různé životní situace, v nichž se ukrajinští občané mohou nacházet. Vyplnění formuláře bude rychlé, intuitivní, návodné a bez čekání ve frontách.

Webová stránka, kterou VZP provozuje v ukrajinštině, už dnes nabízí základní informace o podmínkách, které bude nutné splnit pro získání nároku na státní pojištění. Jiné doklady budou požadovány například od OSVČ, jiné od osoby pečující o dítě, od studenta ve věku 18–26 let nebo třeba od invalidního důchodce (mladšího 65 let).

Samotné on-line formuláře, prostřednictvím kterých budou Ukrajinci svoji oznamovací povinnost vůči VZP moci splnit, budou spuštěny od 21. července. Informace o oznamovací povinnosti i možnostech, jak ji vůči VZP naplnit, budou šířeny na úřadech práce formou letáků, prostřednictvím komunikačních kanálů ukrajinské ambasády, krajanských spolků působících v ČR, na webu nasiukrajinci.cz atd. „V naprosté většině případů těchto klientů nám chybí kontakty, kterými bychom je mohli například e-mailem oslovit napřímo. To by při této příležitosti mělo být napraveno. I z toho důvodu nad rámec zákonné povinnosti požádáme zástupce dětí mladších 18 let a osoby starší 65 let nebo zaměstnané osoby, aby nám na našem ukrajinském webu vyplnili kontaktní údaje. Právě proto, aby je VZP mohla aktivně oslovit, pokud by to bylo třeba,“ dodává Duškov. VZP registruje cca 215 tisíc Ukrajinců ve věku 18–65 let, kteří k nám přišli po 24. 2. 2022 v souvislosti s válečným konfliktem. Z nich 43 tisíc je již zaměstnáno, resp. zdravotní pojištění za ně hradí zaměstnavatel, případně si jej jako OSVČ hradí sami. Právě u osob, které už jsou v ČR zaměstnány, bude oznamovací povinnost na straně jejich zaměstnavatele, nikoli na zaměstnancích samotných.

OZNAMOVACÍ POVINNOST VŮČI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ

 • Platí po uplynutí 150 dnů od udělení tzv. dočasné ochrany pro osoby od 18–65 let
 • Děti ve věku do 18 let – jsou nadále automaticky státními pojištěnci (povinnost se jich netýká)
 • Dospělí od 18 do 65 let – mají povinnost oznámit své ZP, jak budou hradit zdravotní pojištění
 • Dospělí nad 65 let – jsou nadále automaticky státními pojištěnci (povinnost se jich netýká)
 • Splnit ji lze na pobočkách zdravotních pojišťoven nebo elektronickými kanály, které jednotlivé pojišťovny nabídnou, a to nejpozději do 8 dní od uplynutí zákonné lhůty 150 dní
 • Klient bude muset prokázat svoji totožnost, případně přidělené číslo pojištěnce, a doložit další potřebné dokumenty dle jednotlivých životních situací

ŽIVOTNÍ SITUACE

Zaměstnanec

(v pracovním poměru, na dohodu o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně, na dohodu o pracovní činnosti od 3 500 Kč měsíčně)

 • Plátce zdravotního pojištění: zaměstnavatel
 • Oznamovací povinnost: zaměstnavatel

Student ve věku 18–26 (studující na území ČR nebo na Ukrajině)

 • Plátce zdravotní pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: student
  • doloží potvrzení o studiu na SS/VŠ
  • v případě studia na Ukrajině čestné prohlášení v ČJ potvrzující studium na ukrajinské škole

Osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě a více dětí do 15 let věku

 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: pečující osoba
  • doloží rodný list nebo jiný doklad s osobními údaji dítěte (např. pas, vízum) a čestné prohlášení o vztahu k dítěti

Osoba závislá na péči (invalidní/zdravotně postižená) nebo pečující o osobu závislou na péči

 • Musí se zaevidovat na Úřadu práce ČR
 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: osoba závislá na péči nebo osoba pečující o osobu závislou
  • doloží potvrzení o evidenci na Úřadu práce ČR

Uchazeč o zaměstnání

 • Musí se zaevidovat na Úřadu práce ČR
 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: uchazeč o zaměstnání
  • doloží potvrzení o evidenci na Úřadu práce ČR

OSVČ

 • Plátcem zdravotního pojištění: pojištěnec OSVČ
 • Pojištěnec OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného po podání přehledu o výši daňového základu OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Minimální záloha v roce 2022 činí 2 627 Kč.
 • Oznamovací povinnost: pojištěnec OSVČ
  • doloží kopii živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání
  • oznámí číslo bankovního účtu, ze kterého bude hradit pojistné

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)

 • Plátcem zdravotního pojištění: pojištěnec OBZP
 • Oznamovací povinnost: pojištěnec OBZP
  • prosté oznámení této skutečnosti a následně začne platit pojistné, které pro rok 2022 činí 2 187 Kč měsíčně

Viktorie Plívová
tisková mluvčí