Statut studenta v jednoletých kurzech cizích jazyků zůstává

4. 9. 2013

Od 1. 9. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Na základě této novely se studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou opětovně zařazuje (jako tomu bylo v předcházejících letech) do výčtu vzdělávacích aktivit, které se považují za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání. Studenti těchto kurzů, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku v kalendářním roce, ve kterém kurz zahajují, se nadále považují za nezaopatřené děti připravující se na budoucí povolání a je za ně plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát.

Seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou pro školní rok 2013/2014 je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/statut-studenta-v-jednoletych-kurzech-cizich-jazyku-zustava.

Nový seznam pro školní rok 2014/15 bude vydán podle nové zákonné úpravy do 30. května 2014.