Sjednocení podmínek a termínů pro čerpání příspěvků v roce 2024 přinese některé novinky

 4. 12. 2023 | Tiskové zprávy

VZP od ledna 2024 sjednocuje podmínky a termíny pro čerpání příspěvků z fondu prevence. Zjednodušená pravidla, která budou platit pro všechny typy příspěvků, umožní klientům snadnější orientaci v celém systému nabízených programů a menší chybovost při podávání žádostí o proplacení příspěvků.

Zde přinášíme přehled nejpodstatnějších změn:

1) V roce 2024 bude možné požádat o příspěvek už pouze s dokladem s datem úhrady od 1. 1. 2024. Nebude tedy možné uplatnit doklady z konce roku 2023, jak tomu dosud v některých případech bylo. Pokud klient chce požádat o proplacení letošního příspěvku, musí stihnout žádost podat v roce 2023. V případě podávání žádostí přes aplikaci Moje VZP to je možné do 31. 12. 2023. Pokud klient preferuje osobní návštěvu (zaslání žádosti poštou, datovou schránkou apod.), měl by si zkontrolovat, do kdy je možné žádost podat. U některých programů termín končí již 15. prosince 2023. Při osobní návštěvě pobočky je také možné objednat se na konkrétní termín on-line, k přepážce pak bude klient vyzván přednostně. Tato služba funguje již na 47 pobočkách VZP.

2) U každého z příspěvků bude v daném kalendářním roce možné podat pouze dvě žádosti. Pokud tedy klient například žádá o příspěvek na pohyb dětí, kde bude od roku 2024 VZP nabízet až 2 000 korun, a rodiče budou chtít požádat o proplacení čtyř různých pětisetkorunových příspěvků (na čtyři různé aktivity), mohou tak učinit, ale pouze ve dvou žádostech (v každé mohou uplatnit například dva z dokladů potvrzujících uhrazení služby).

Výjimkou jsou programy psychosociální podpory (příspěvek na terapeutická sezení), kde i nadále bude možné požádat o proplacení po každé z uhrazených terapií či kumulovaně, tj. dle rozhodnutí klienta. Omezení počtu podaných žádostí se také netýká příspěvků na dietní programy, kde je stanoveno čerpání dvakrát ročně, a na očkování, kde VZP příspěvek hradí jednorázově (pevně stanovou částku příspěvku).

3) U programů, kde dnes není podmínka dodržení tříměsíční lhůty od zaplacení, jedná se např. o programy Maminka, Dárce, Dentální hygiena, Rehabilitační aktivity, bude tato lhůta zavedena. Sjednotí se tak podmínky pro čerpání a obecně tak od 1. ledna 2024 bude platit, že doklad o uhrazení služby či zboží, na nějž žádá klient příspěvek, nebude moci být starší než tři měsíce od data úhrady. Platební doklady lze sčítat do výše stanoveného limitu pro každý příspěvek, jejich stáří se posuzuje podle data poslední úhrad služby nebo zboží.

JAK ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK V ROCE 2024?

  • online formulářem dostupným v aplikaci Moje VZP
  • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky
  • poštou na adresu: VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

Pro přijetí žádosti je rozhodné datum uvedené na razítku zásilky poslané poštou nebo na obálce vhozené do sběrného boxu nebo schránky pobočky; podání v aplikaci Moje VZP.

Co je třeba splnit PRO ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU?

Žadatel musí být pojištěncem VZP, nesmí dlužit na pojistném, penále nebo příslušenství. Při podání žádosti o příspěvek nesmí být také v procesu přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

Dokumenty potřebné k podání žádosti:

  • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek žádá klient písemně;
  • doklad o zaplacení služby/zboží;
  • další dokumenty prokazující, že o příspěvek může klient žádat, je-li uvedeno v podmínkách čerpání: například o doklad o diagnóze, čestné prohlášení o indikované léčbě a podobně (vzory těchto dokumentů jsou uvedeny na webu VZP u konkrétních příspěvků);
  • rodný list dítěte při podání žádosti zákonným zástupcem pojištěnce VZP mladšího 18 let;
  • příslušné rozhodnutí o svěření do péče, pokud žádá osvojitel, opatrovník nebo poručník; pokud žádá o příspěvek pěstoun, dokládá k soudnímu rozhodnutí také čestné prohlášení, jehož vzor je možné najít na webu VZP

Viktorie Plívová
tisková mluvčí