Realizace dohody o podpoře celoživotního vzdělávání lékařů mezi ČLK a VZP pro rok 2014

8. 1. 2014

Ilustrační obrázek

V návaznosti na dohodu mezi VZP a ČLK se Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhodla realizovat podporu celoživotního vzdělávání lékařů.

Na základě seznamu celoživotně se vzdělávajících lékařů, předaného pojišťovně ČLK do 10. 1. 2014, bude navýšena úhrada za poskytnuté hrazené služby v roce 2014 tímto způsobem:

  1.  V segmentu poskytovatelů ambulantní specializované zdravotní péče VZP navýší výslednou hodnotu bodu o 0,01 Kč. Toto ustanovení bude obsaženo v návrhu úhradového dodatku ke Smlouvě pro rok 2014.
  2. V segmentu poskytovatelů ambulantní zdravotní péče v odbornostech 603 a 604 (gynekologie a dětská gynekologie) VZP navýší parametr INU (Index navýšení úhrady) o 0,01. Toto navýšení bude realizováno samostatným dodatkem ke Smlouvě.
  3. Dodatky, které byly rozeslány ze strany VZP praktickým lékařům v těchto dnech, byly připraveny ještě před uzavřením dohody mezi VZP a ČLK. I přes dohodu učiněnou v dohodovacím řízení se SPL a PLDD je VZP připravena navýšit hodnotu bodu i pro lékaře v programu celoživotního vzdělávání u těchto poskytovatelů. Toto navýšení bude realizováno po uzavření základního úhradového dodatku pro rok 2014, postup byl projednán se zástupci SPL a PLDD. V případě, že bude ze strany PL navrženo jiné řešení prostřednictvím ČLK, je VZP připravena o tomto jednat.

Seznam lékařů – držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK – dodá lékařská komora Všeobecné zdravotní pojišťovně do 10. 1. 2014. Použije přitom informace z centrálního registru ČLK. Jednotliví lékaři nebudou individuálně předkládat certifikáty.

Pro účely auditu VZP namátkově provede kontrolu u vybraných lékařů.

Nová dohoda ČLK a VZP

Dne 29. 1. 2014 se Česká lékařská komora dohodla s VZP na prodloužení termínu pro odevzdání Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, na zvýšení hodnoty bodu pro všechny ambulantní specialisty a na vyšší bonifikaci za vzdělávání pro praktické lékaře.

  • Lékařky a lékaři, kteří neměli platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK ke dni 8. 1. 2014, získávají další dva měsíce času na to, aby si prostřednictvím svého OS ČLK Diplom nechali vystavit a aby ho předali místně příslušné regionální pobočce VZP. Pokud tak do 31. 3. 2014 učiní, získají od VZP bonifikaci pro rok 2014.
  • VZP zvýší bez dalších podmínek hodnotu bodu všem ambulantním specialistům o 1 haléř oproti vyhlášce č. 428/2013 Sb. Extra bonifikace 1 haléř pro držitele platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK zůstává. Tito lékaři budou mít tedy hodnotu bodu navýšenu o 2 haléře, ostatní o 1 haléř.
  • VZP zohlednila námitku ČLK, že praktičtí lékaři vykazují méně výkonů v porovnání s ambulantními specialisty či gynekology a z bonifikace za vzdělávání by tedy profitovali méně. Praktičtí lékaři, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, tedy vedle bonifikace prostřednictvím zvýšení hodnoty bodu o 1 haléř získají navíc zvýšení kapitační platby o 50 haléřů.