Přeprava pacienta vozidlem zdravotnické dopravní služby

 21. 7. 2023 | Tiskové zprávy

Příkaz ke zdravotnímu transportu do smluvního zdravotnického zařízení, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje. Transport může být zdravotní pojišťovnou uhrazen pouze z prokazatelných zdravotních důvodů. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Podmínky přepravy pojištěnce na území České republiky stanovuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Lékař může pacientovi předepsat přepravu vozidlem zdravotnické dopravní služby:

  • ke smluvnímu poskytovateli z místa bydliště/místa trvalého pobytu
  • od smluvního poskytovatele do místa bydliště/místa trvalého pobytu nebo do zařízení pobytových sociálních služeb
  • mezi smluvními poskytovateli
  • v rámci pracovišť smluvního poskytovatele

Vystavení příkazu ke zdravotnímu transportu

Lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje, musí vyplnit tzv. příkaz ke zdravotnímu transportu (tiskopis VZP-34). Řádně vyplněný příkaz slouží pro následné vykázaní zdravotního transportu pacienta pojišťovně a pro jeho úhradu. Přeprava zdravotnickou dopravní službou musí být vždy indikována ze zdravotních důvodů, nikoli sociálních (např. z důvodu špatné dopravní obslužnosti).


Transport vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby je hrazen zdravotní pojišťovnou pouze ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované hrazené zdravotní služby pacientovi poskytnout. Pokud pacient požaduje transport do vzdálenějšího smluvního zdravotnického zařízení, hradí sám dopravci vzniklý rozdíl. V případě takového požadavku musí pacient podepsat informovaný souhlas na zadní straně příkazu, stejný postup platí i pro cestu zpět.


Plánované kontrolní vyšetření

V případě plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje příkaz ke zdravotnímu transportu ošetřující lékař toho smluvního zdravotnického zařízení, které o kontrole rozhodlo.

Pozor – může však nastat situace, kdy ošetřující lékař příkaz nevystaví. Např. pacient je pozván na kontrolu lékařem poskytujícím specializovanou ambulantní zdravotní péči (ambulantním specialistou) za delší časové období, kdy nelze vyloučit změnu zdravotního stavu pacienta a tím i indikace k dopravě. V takovém případě by se pacient měl obrátit na svého praktického lékaře, který posoudí jeho aktuální zdravotní stav, a je-li přeprava sanitkou ze zdravotních důvodů indikovaná, vystaví mu příkaz ke zdravotnímu transportu.


Zdravotní transport na cestě zpět

Příkaz pro cestu zpět ze zdravotnického zařízení vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl. Opět je lékař povinen zhodnotit pacientův zdravotní stav, tzn. zda to pacientův zdravotní stav vyžaduje – zdravotní transport nemusí být nutný např. po ošetření nebo pobytu v nemocnici.


Může pacienta doprovázet jiná osoba?

Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce. Potřeba transportu doprovázející osoby také musí být konkrétně odůvodněna. Doprovodem se rozumí osoba, která není členem posádky vozidla a jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná pro následné ošetření či vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb.


Mimořádné případy a výjimky v úhradách

V mimořádných případech nebo v případech, kdy je to ekonomicky výhodnější, se na základě indikace ošetřujícího lékaře a schválení zdravotní pojišťovnou hradí i nezbytná letecká doprava.

Pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli zdravotních služeb. O takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

Jde-li o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a přeprava je indikována ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci (podmínkou je, že přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené). Dopravce provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby jen na základě koncese. Také v tomto případě o přepravě rozhoduje ošetřující lékař.