Platnost eReceptu

 7. 3. 2023 | Tiskové zprávy

Od 1. 1. 2018 je elektronická preskripce povinná, tzn. lékaři mohou vystavovat recepty pouze v elektronické podobě (tzv. eRecept). Elektronická preskripce léčivých přípravků a výjimky, kdy je možné lékařský předpis vydat „papírově“, jsou stanoveny zákonem o léčivech (č. 378/2007 Sb.).

Platnost elektronického receptu

Doba platnosti eReceptu je 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok.

U některých typů eReceptů existují výjimky:

  • recept s příznakem „Neodkladná péče“ nebo „Pohotovost“ má platnost nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení
  • opakovací receptplatí 6 měsíců počínaje dnem jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok
  • v případě, že v lékárně není k dispozici předepsaný počet balení léčivého přípravku (a ani nemůže být urychleně obstarán), může farmaceut na základě požadavku zaslaného do systému eRecept prodloužit dobu platnosti elektronického receptu až o 14 kalendářních dnů

Podoba eReceptu

Pacient od lékaře obdrží eRecept v elektronické podobě, může také dostat vytištěný papír tzv. papírovou průvodku elektronického receptu (nikoli klasický papírový recept). Průvodka obvykle obsahuje všechny údaje uvedené v elektronickém receptu, nesmí však obsahovat razítko a podpis lékaře (obojí je nahrazeno identifikátorem a jeho vyjádřením v podobě QR kódu).

Identifikátor eReceptu může pacient obdržet jedním z těchto čtyř způsobů:

  • vystavením papírové průvodky – kromě povinných údajů (identifikátor) na ni lze doplnit i další údaje, které pacient potřebuje znát – např. název léčivého přípravku, dávkování atd.
  • zasláním průvodky na e-mailovou adresu pacienta – i v tomto případě je možné doplnit další údaje
  • předáním eRecpetu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta;
  • zasláním SMS na mobilní telefon pacienta

Výhody elektronické preskripce

Mohla by nastat situace, že si pacient nestihne předepsané léky vyzvednout – v takovém případě pacient může kontaktovat lékaře před blížícím se dnem platnosti eReceptu a požádat ho o prodloužení doby platnosti. Po uplynutí platnosti eReceptu léky nelze vydat.

V určitých případech je možné, aby pacient kontaktoval svého lékaře a požádal ho o vystavení a zaslání eReceptu bez nutnosti návštěvy ordinace ošetřujícího lékaře, např. při předepisování stejného léku u chronicky nemocných pacientů. Pozor – lékař může po pacientovi vyžadovat v rámci léčby osobní návštěvu, proto je vždy nutné respektovat rozhodnutí lékaře.

Pojištěnec si může zobrazit v Lékovém záznamu pacienta veškeré léčivé přípravky, které mu byly předepsány a vydány. Do lékového záznamu se může přihlásit prostřednictvím bankovní identity nebo Portálu občana.

Povinnou elektronickou preskripci provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Veškeré potřebné informace a návody jsou uvedeny na webu www.epreskripce.cz.


Jak funguje eRecept?

Lékař pacientovi vystaví eRecept, který se automaticky uloží do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚeR). Každý eRecept má vygenerovaný unikátní dvanáctimístný identifikátor, kterým je alfanumerický (kombinace číslic a písmen) a čárový kód. Následně pacient v lékárně sdělí lékárníkovi identifikátor eReceptu na základě, kterého mu lékárník vydá předepsané léky. Informace o výdeji léku se zároveň zapíše do CÚeR – tím jsou předepisující lékař, vydávající lékárník a pacient informováni o konečném stavu předpisu.