Neodkládejte uplatnění vystaveného poukazu na zdravotnické prostředky

24. 7. 2019

Některé zdravotnické prostředky přestávají být od 1. 8. 2019 hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pokud mají být uhrazeny podle stávajících pravidel, je nutné uplatnit lékařem vystavený poukaz do konce července.

Ilustrační obrázek

Důvodem je, že tyto dosud hrazené zdravotnické prostředky jejich dodavatelé nepřeohlásili do 30. 6. 2019 na SÚKL, jak vyžaduje novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zdravotnické prostředky, které nebyly do konce června přeohlášeny, jsou automaticky k 1. srpnu vyřazeny ze Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků hrazených na poukaz, a ztratí tak úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Týká se to např. brýlí a brýlových čoček, paruk, ochranných přilb atd.

Pro posouzení, zda vyúčtovaný poukaz bude po 1. 8. 2019 uhrazen, je rozhodující okamžik, kdy byl poukaz pojištěncem uplatněn, tzn. kdy pojištěnec řádně vyplněný (a popřípadě i revizním lékařem schválený) poukaz předloží výdejci (lékárně, výdejně, oční optice, smluvnímu výdejci).

Jestliže bude řádně vystavený (a pokud je to vyžadováno, tak také schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny) poukaz uplatněn do 31. 7. 2019 (včetně), bude zdravotnický prostředek uhrazen ve výši a za podmínek, které platí do 31. 7. 2019. Není směrodatné, zda byl zdravotnický prostředek do tohoto data také vydán, nebo zda k výdeji došlo až po 1. 8. 2019.

Pokud bude poukaz uplatněn až od 1. 8. 2019, nemusí být daný zdravotnický prostředek zdravotní pojišťovnou uhrazen, byť byl poukaz vystaven do 31. 7. 2019.

Samozřejmě musí být zároveň vždy dodržena lhůta v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích, tj. uplatnění poukazu do 90 dnů ode dne jeho vystavení.