Minimální záloha je 1 752 korun už od lednové platby pojistného

9. 1. 2014

Podnikatelé, nezapomeňte si změnit výši platby záloh na pojistné na zdravotní pojištění na svých trvalých příkazech: výše minimální zálohy OSVČ je stanovena pro rok 2014 na 1 752 Kč, a to už od lednové platby, nikoli až po podání Přehledu OSVČ za rok 2013. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které podle Přehledu  za rok 2012 platily v roce 2013 zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než 1 752 Kč, musí počínaje zálohou za leden 2014 odvádět jako minimum 1 752 Kč. Výjimkou jsou jen OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ.

Minimální vyměřovací základ se nevztahuje např. na osoby, za které je plátcem pojistného stát, nebo na ty, kdo jsou současně zaměstnancem a odvádějí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance. Vyměřovacím základem u nich je jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů.

Zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu hradí Všeobecné zdravotní pojišťovně nadpoloviční většina OSVČ z celkových přibližně 600 tisíc. Ti všichni nesmí zapomenout změnit výši své zálohy.

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2014 je průměrná měsíční mzda stanovena na 25 942 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2014 je tudíž 12 971 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné (13,5 % z vyměřovacího základu) je po zaokrouhlení rovna částce 1 752 Kč.

Zálohu ve výši 1 752 Kč musí hradit také OSVČ, které zahajují v roce 2014 samostatnou výdělečnou činnost.

Kdy podat Přehled o příjmech a výdajích a kdy zaplatit?

Nejzazším termínem pro podání Přehledu o příjmech a výdajích je datum 2. května. OSVČ je povinna zdravotní pojišťovně předložit Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, podávají Přehled do 8. dubna následujícího roku.

Pokud podnikateli zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok.  Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad.

Formulář Přehled o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu můžete na webových stránkách VZP přímo vyplnit.

Od data podání Přehledu se odvíjí termín pro zaplacení doplatku pojistného. Rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled. Termínem pro zaplacení je tedy maximálně datum 12. května. Případný přeplatek zdravotní pojišťovna vrátí do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila.

Jaké částky záloh OSVČ platí?

V listopadu 2013 byl celkový počet OSVČ pojištěných u VZP 598 313.

Více než čtvrtina z nich (27 %) platila nulové zálohy. Většinou jsou to ti plátci, kteří jsou zároveň zaměstnáni a zaměstnavatel za ně odvádí pojistné alespoň ve výši minima (1 148 Kč), a také ti, za něž platí pojistné i stát (787 Kč).

Skoro 12 % OSVČ platilo zálohy nižší než minimum. Rovněž toto jsou většinou OSVČ se souběhy.

Minimální zálohu platila nadpoloviční většina, tj. 53,03 % OSVČ (zde se jedná o "čisté" OSVČ).

To znamená, že zálohy nižší nebo rovné minimu, které bylo v roce 2013 ve výši 1 748 Kč, platilo 92,15 % všech OSVČ.

Zálohu vyšší než minimum platilo pouze 7,8 % OSVČ.

OSVČ dle výše zálohy (stav za listopad 2013)

Výše zálohy  Počet OSVČ %
        0 162 139 27,1
    1- 500 52 573 8,79
  501-1 000 12 661 2,12
 1 001-1 500 5 312 0,89
 1 501-1 600 610 0,1
1 601-1 700 578 0,1
1 701-1 747 212 0,04
1 748-1 748 317 303 53,03
1 749-2 500 19 583 3,27
 2 501-3 500 10 846 1,81
 3 501-4 500 5 169 0,86
 4 501-5 500 3 134 0,52
 5 501-6 500 2 011 0,34
 6 501-7 500 1 456 0,24
 7 501-8 500 974 0,16
 8 501-9 500 729 0,12
 9 501-10 500 476 0,08
10 501-11 500 348 0,06
11 501-12 500 286 0,05
12 501-13 500 232 0,04
13 501-14 500 153 0,03
14 501-15 500 136 0,02
15 501-16 500 126 0,02
16 501-17 500 99 0,02
17 501-18 500 89 0,01
18 501-19 500 66 0,01
19 501-20 500 69 0,01
20 501-25 500 240 0,04
25 501-35 500 286 0,05
35 501-55 500 199 0,03
55 501-75 500 119 0,02
75 501-99 500 51 0,009
vyšší než 99 501 48 0,008