Medicínské právo v roce 2012

21. 1. 2013

Změnám provedeným v medicínském právu v roce 2012 a od 1. 1. 2013 i výhledu pro tento rok se podrobně věnuje na stránkách Zdravotnických novin zdravi.e15.cz Mgr. Radek Policar.

Přesně před rokem jsem v úvodu tehdejšího přehledu změn v medicínském právu v uplynulém roce psal o legislativní tsunami. Ta přišla na počátku prosince 2011, když byly publikovány nové zákony o zdravotních službách. V roce 2012 se pak voda z této tsunami rozlévala po naší zemi. Pár problémů sice přinesla, místy způsobila a stále působí drobný chaos, ale zdá se, že jsme ji přežili celkem ve zdraví. Co se tedy vlastně dělo v medicínském právu v roce, který před pár dny skončil?

Změny od 1. ledna 2012

* K 1. lednu 2012 nabylo účinnosti několik málo změn zákona o veřejném zdravotním pojištění, které přinesla novela č. 298/2011 Sb. Například to byla změna v konstrukci podmínek výběru regulačního poplatku spojeného s výdejem léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

* V oblasti veřejného zdravotního pojištění pak 1. ledna 2012 nabylo účinnosti hned více podzákonných právních předpisů.

V pořadí dle data vydání je to vyhláška č. 386/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, dále pak vyhláška č. 411/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/ 1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, vyhláška č. 422/ 2011 Sb., kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012, a také veledůležitá vyhláška č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012.

* Jedna ze změn účinných od Nového roku se týkala také předmětu právní regulace dané zákonem o ochraně veřejného zdraví, a to konkrétně v oblasti očkování. K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování mohou zdravotnická zařízení použít jen očkovací látky podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví ČR. To však neplatí, jde-li o pravidelné očkování a fyzická osoba požádá o jeho provedení jinou registrovanou očkovací látkou.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012 bylo publikováno ve Sbírce zákonů již 9. listopadu 2011 pod č. 325/2011 Sb.

Změny v průběhu roku 2012

* Nejvýznamnějším dnem z pohledu změn v medicínském právu byl v roce 2012 první aprílový den. 1. dubna nabylo účinnosti hned šestnáct právních předpisů.

Nepochybně nejdůležitější byl trojlístek zákonů o zdravotních službách, tj. zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.), zákon o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) a zákon o zdravotnické záchranné službě (č. 374/2011 Sb.). S nimi souvisely dva zákony, které prováděly změny v dalších zákonech tak, aby byly kompatibilní právě s těmito třemi hlavními zákony. Jednalo se o zákon č. 375/2011 Sb., kterým se měnilo celkem 120 rozličných předpisů, a o zákon č. 369/2011 Sb., kterým byly změněny čtyři zákony z oblasti zdravotního pojištění.

Jsme-li u pojišťovenských zákonů, je třeba připomenout, že k tomu nabyla data účinnosti i novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která změnila úhradu těch léčivých přípravků, jež mohou být vydávány i bez lékařského předpisu (č. 458/2011 Sb.).

* Vzhledem k účinnosti zákonů o zdravotních službách 1. dubna nabyly účinnosti i některé jejich prováděcí právní předpisy. Nebylo jich hodně, ale přesto je nutné je uvést. Jednalo se o vyhlášku o dispenzární péči (č. 39/2012 Sb.), vyhlášku o preventivních prohlídkách (č. 70/2012 Sb.), vyhlášku o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (č. 92/2012 Sb.), vyhlášku o zdravotnické dokumentaci (č. 98/2012 Sb.), vyhlášku o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb (č. 99/2012 Sb.), vyhlášku o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání (č. 101/ 2012 Sb.), vyhlášku o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (č. 102/2012 Sb.) a vyhlášku o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (č. 104/2012 Sb.).

* K 1. dubnu začala svůj aktivní právní život také vyhláška provádějící zákon o zdravotnických prostředcích, jejímž předmětem jsou pravidla pro předepisování zdravotnických prostředků a podmínky pro zacházení s nimi (č. 100/2012 Sb.).

* Poslední položkou vztahující se k uvedenému datu je zákon, kterým byl změněn zákon o lidských tkáních a buňkách (č. 77/2012 Sb.). Předmětem této novely byla zejména nová pravidla pro vydání povolení k distribuci tkání a buněk.

* Již pět dní poté jsme se dočkali dalšího prováděcího předpisu k zákonu o zdravotních službách. 6. dubna nabyla účinnosti vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému (č. 116/2012 Sb.).

* 25. května pak nabyla účinnosti jediná a relativně drobná změna v oblasti lékového práva, a to novela vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (č. 160/2012 Sb.).

* Od 1. června se stala účinnou novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která způsobila zejména zásadní organizační změnu a vytvořila v České republice pouze dva zdravotní ústavy, jeden se sídlem v Ústí nad Labem a druhý se sídlem v Ostravě (č. 115/2012 Sb.).

* 3. srpna 2012 nabyla účinnosti základní vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě (č. 240/2012 Sb.).

* 24. srpna pak začala účinnost dlouhá léta očekávané vyhlášky k oběma zákonům o způsobilosti ke zdravotnickým povoláním. Jedná se o vyhlášku o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka (č. 271/2012 Sb.).

* Září bylo bohaté na další prováděcí předpisy k zákonu o zdravotních službách. Nejprve od 13. dne tohoto měsíce začala být v účinnosti vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky (č. 296/2012 Sb.). Od 20. září ji pak následovala vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (č. 289/2012 Sb.). Ta však měla jen krátký život, který skončil s koncem minulého roku.

* Mezitím 14. září počala účinnost novely vyhlášky, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu (č. 302/2012 Sb.).

* Další várka předpisů nabyla účinnosti 1. října. V této várce nalezneme zejména novou vyhlášku o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost (č. 267/2012 Sb.) a inovovanou vyhlášku o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (č. 306/2012 Sb.).

* Na již zmíněnou novelu zákona o lidských tkáních a buňkách navázala s účinností od 16. listopadu 2012 také novela vyhlášky, která tento zákon provádí s navazujícími detaily (č. 339/2012 Sb.).

* K 1. prosinci začala účinnost dalšího z prováděcích předpisů k zákonu o specifických zdravotních službách. Konkrétně mám na mysli vyhlášku o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření (č. 410/2012 Sb.).

* 4. a 5. prosince na ni navázala série podstatných sdělení: o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2013 (č. 420/2012 Sb.), o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) (č. 426/2012 Sb.) a o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) (č. 427/2012 Sb.).

* 10. prosince pak nabyl účinnosti nález Ústavního soudu, kterým náš ochránce ústavnosti zrušil některá ustanovení v zákoně o zdravotních službách, týkající se přeregistrace, registrů a dříve vyslovených přání (č. 437/ 2012 Sb.).

Změny od 1. ledna 2013

* Změn účinných od letošního Nového roku naštěstí není mnoho. Z těch s vahou zákona se jedná o novelu zákoníku práce a zákona o zdravotnické záchranné službě, jež zavádí tzv. odchodné pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávali činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby (č. 385/2012 Sb.). Druhou z těchto změn je novela občanského soudního řádu, která poněkud mění pravidla pro tzv. detenční řízení čili řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (č. 404/2012 Sb.).

* Vedle dvou zákonů nabývají účinnosti také dvě nařízení vlády. Nejprve bylo publikováno to o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu (č. 148/2012 Sb.). Následně vláda vydala předpis o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb (č. 307/2012 Sb.).

* Když jsem se zmiňoval o efemérním životě podzimní vyhlášky o Listu o prohlídce zemřelého, bylo tomu tak proto, že od Nového roku ji nahradí nová, vydaná jen pár dní po té první. Kromě modernějšího přístupu k řešení zasílání tohoto listu má i delší název: o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (č. 297/2012 Sb.).

* V prosincových dnech pak přibyly ještě tři poslední vyhlášky účinné od 1. ledna 2013 z oblasti veřejného zdravotního pojištění. První byla vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013 (č. 442/2012 Sb.). Čtyři dny před koncem roku byla publikována novela vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (č. 467/2012 Sb.). Tradičně na Silvestra, „k většímu pobavení pacientů i zdravotníků“, nicméně v duchu černého humoru, spatřila světlo světa vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 (č. 475/ 2012 Sb.).

Co nás čeká v roce 2013?

Nahlédneme-li do parlamentní i ministerské kuchyně, jaká legislativní krmě se tam připravuje k podávání v roce letošním, najdeme řadu pochoutek. Očekáváme zejména první „opravné“ novely zákona o zdravotních službách (informované souhlasy u nezletilých) a zákona o specifických zdravotních službách (pracovně-lékařské služby).

Chystá se hned několik novel zákona o léčivech (léčba konopím, boj s padělky, změny farmakovigilance). Projednává se také kontroverzní novela zákona o regulaci reklamy.

Měnit by se měl transplantační zákon, byť se tak stane poněkud později, než by podle evropského práva mělo. A třeba se také dočkáme zbývajících, dosud nevydaných prováděcích předpisů k zákonům o zdravotních službách. Chystají se rovněž změny v právní regulaci zdravotních pojišťoven a fakultních, respektive (podle návrhu) univerzitních nemocnic. Mám tak za to, že ani v roce 2013 se s medicínským právem příliš nudit nebudeme.

Mgr. Radek Policar, zdravi.E15.cz