Máte přiznanou invaliditu druhého či třetího stupně? Nezapomeňte nám oznámit svůj nárok na snížený ochranný limit

4. 11. 2019

Od pondělí 4. listopadu přijímáme od našich pojištěnců oznámení o přiznaném stupni invalidity pro účely snížení ochranného limitu na započitatelné doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky.

Ilustrační obrázek

S platností od 1. 1. 2020 je ochranný limit snížen na 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu (dále jen "invalidní pojištěnci").

Snížený limit lze tedy přiznat až ode dne, kdy invalidní pojištěnec rozhodné skutečnosti své zdravotní pojišťovně doloží, nejdříve však od 1. 1. 2020. Pokud nic neoznámí a nedoloží, vztahuje se na něj nadále limit dle věku: zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví ochranný limit ve výši 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a pojištěnců starších 65 let, ve výši 500 Kč u pojištěnců starších 70 let a u ostatních pojištěnců 5 000 Kč.

Pojištěnci VZP, kterých se snížený limit od 1. 1. 2020 týká, mohou oznámit a doložit pojišťovně tento svůj nárok již nyní, v listopadu či prosinci 2019. Ti, kteří se klienty VZP stanou až 1. 1. 2020, budou mít možnost vše vyřídit až po tomto datu, kdy už budou vedeni v našem informačním systému. 

Pro oznámení a doložení přiznané invalidity jsme připravili jednoduchý formulář. 

K vyplněnému a podepsanému formuláři "Oznámení o přiznaném stupni invalidity" je třeba předložit zákonem určené doklady, tj. kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, resp. kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, na jehož základě byl pojištěnec uznán invalidním ve druhém nebo třetí stupni.

Za invalidní osobu s omezenou svéprávností (včetně dětí do 18 let) formulář podepisuje a záležitost vyřizuje její zákonný zástupce. V tom případě je nutné předložit pojišťovně doklad o jejich zákonném vztahu (rodič předkládá rodný list dítěte; osvojitel, opatrovník, poručník soudní rozhodnutí o svěření do péče apod.). Také instituce, které byl invalidní pojištěnec svěřen do péče (dětský domov, sociální ústav apod.), musí doložit svěření daného pojištěnce do péče.

Vše je možno vyřídit:

  • na kterémkoli klientském pracovišti (není nezbytné se dostavit osobně – invalidní pojištěnec může být zastoupen kýmkoli, komu předá vyplněný a podepsaný formulář spolu s kopií dokladu o invalidním důchodu nebo přiznané invaliditě)
  • zasláním vyplněného a podepsaného formuláře a dokladů poštou na adresu VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 (vhodné je zaslat dopis doporučeně), mailem, ve kterém budou přiloženy elektronické kopie zákonem určených dokladů a vyplněný a podepsaný elektronický formulář Oznámení o přiznaném stupni invalidity, zaslaným na e-mailovou adresu podatelna@vzp.cz, případně datovou schránkou na i48ae3q. 

Všechny potřebné informace a oznamovací formulář najdete v záložce Regulační poplatky a ochranné limity.