Podnikatelům končí „zálohové prázdniny“

13. 8. 2020

Všem OSVČ připomínáme nutnost obnovit platby záloh pojistného na zdravotní pojištění. Částky až do výše stanoveného minima byly odpuštěny pouze na šest měsíců, od března do srpna 2020, a stejně dlouhou dobu bylo možno zálohy neodvádět.

Ilustrační obrázek

Zálohy je nutno začít znovu platit od září 2020, a to ve výši vypočtené v Přehledu OSVČ za rok 2019, který byly všechny OSVČ povinny podat do 3. srpna 2020. Pro úhradu případného doplatku pojistného za rok 2019 platil jako vždy termín do 8 dnů po podání Přehledu OSVČ.

Záloha na září je splatná od 1. září do 8. října.

Pokud už proběhla platba zálohy na měsíc březen 2020 dřív, než OSVČ platby zastavila, považuje se tato platba za zálohu na měsíc září 2020, takže by to znamenalo obnovit platby až od zálohy na říjen (splatnost má do 8. listopadu).

Podnikatelům, kteří odvádějí měsíčně zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v minimální výši (tzn. 2 352 Kč), i těm OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ a hradí zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než minimální, byly za březen až srpen 2020 zálohy prominuty v plné výši. Za uvedené měsíce tedy nemusely platit nic.

Těm OSVČ, které platí měsíční zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vyšší než minimální, byly v měsících březen až srpen 2020 prominuty zálohy ve výši minimálního vyměřovacího základu, ale budou muset zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného. V uvedených měsících však nemusely nic odvádět na účet pojišťovny. Částku nad výši minima, kterou jsou povinny za březen až srpen 2020 zaplatit, mohou doplatit po podání Přehledu OSVČ za rok 2020, případně kdykoli během roku 2020 (po částech i najednou), čímž se vyhnou nutnosti zaplatit velký doplatek na pojistném v roce 2021.

Pokud snad plátce z vlastního rozhodnutí nebo z nepozornosti odváděl zálohy na účet pojišťovny i v období „zálohových prázdnin“, nemusí se obávat, že by o takto vzniklý přeplatek přišel. Částky příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti a záloh na pojistné se zúčtují v rámci Přehledu OSVČ za rok 2020, který bude samozřejmě upraven podle platné legislativy.