Preskripce pro vlastní potřebu

Podmínky pro uzavření zvláštní smlouvy o úhradě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků předepisovaných lékaři za účelem poskytování zdravotní péče sobě a svým rodinným příslušníkům

V souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje VZP ČR vymezenému okruhu lékařů – pojištěnců VZP ČR uzavřít tzv. zvláštní smlouvu o úhradě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků předepisovaných lékaři za účelem poskytování zdravotní péče výhradně sobě a svým rodinným příslušníkům – pojištěncům VZP ČR (manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem vnukům a sourozencům – jmenný seznam tvoří přílohu zvláštní smlouvy).

Zvláštní smlouva je na základě žádosti uzavřena s lékařem:

  1. který není poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, nebo
  2. který nepracuje jako zaměstnanec smluvního poskytovatele zdravotních služeb na jeho pracovišti, které je oprávněno předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, nebo
  3. který jako lékař na mateřské nebo rodičovské dovolené je v pracovně právním vztahu ke smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb, ale nemůže používat recepturní tiskopisy tohoto poskytovatele k předepisování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, a
  4. jehož odbornost v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. zaručila Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora vydáním souhlasu – oprávnění k preskripci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (tento souhlas se po předložení žadatelem o zvláštní smlouvu stává její přílohou).

Zvláštní smlouva může být uzavřena i s lékařem – cizincem, který splňuje podmínky uvedené pod písm. a) – d), přičemž se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem ČR a pobývá na území ČR na základě zaměstnanecké karty neboli platného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, vydaného příslušnými orgány v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní podmínky:

  • v průběhu platnosti zvláštní smlouvy je lékař povinen vést průkaznou dokumentaci o preskripci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro sebe a své rodinné příslušníky v souladu s platnou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,
  • lékař je povinen umožnit reviznímu lékaři VZP ČR kontrolu a poskytnout mu veškeré dokumenty a potřebná vysvětlení,
  • dle § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č.  č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, musí lékař recept opatřit poznámkou „pro potřebu rodiny“ nebo „ad usum proprium“,
  • lékař je oprávněn na základě zvláštní smlouvy předpisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky do výše 10 000,- Kč za kalendářní rok,
  • smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, přičemž při vypršení platnosti oprávnění České lékařské komory či České stomatologické komory k preskripci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků musí lékař do 30 kalendářních dnů doložit navazující nové oprávnění, a to pod sankcí neplatnosti zvláštní smlouvy,
  • lékař není oprávněn vykazovat a účtovat VZP ČR zdravotní výkony spojené s preskripcí léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, ani ordinovat vyšetření, ev. další terapeutické nebo diagnostické výkony,

Pozn.: V souladu s § 81f odst. 1 písm. c) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě přípustné při předepisování léčivých přípravků v rámci poskytování zdravotních služeb v případě receptů na léčivé přípravky hrazené podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění vystavených smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům.

V případě žádosti o uzavření zvláštní smlouvy je třeba kontaktovat místně příslušnou Regionální pobočku VZP ČR – oddělení správy smluv.