Organizace a hodnocení kvality péče o pacienty s hypertenzí

VZP ČR od 1. 7. 2019 nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství a ambulantním poskytovatelům v oboru kardiologie a vnitřního lékařství možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Organizace a hodnocení kvality péče o pacienty s hypertenzí (dále VZP PLUS – HYPERTENZE).

Cíle programu

Hlavním cílem programu VZP PLUS – HYPERTENZE je nastavit motivační systém sledování kvality pacientů v primární péči a v péči ambulantních specialistů v kontextu problematiky kardiovaskulární prevence.

Kromě jiného bude každý zapojený poskytovatel v rámci programu VZP PLUS – HYPERTENZE spolupracovat se zdravotní pojišťovnou na realizaci dalších aktivit v rámci programů prevence, jejichž cílem bude motivace a zapojení pojištěnce. K realizaci těchto programů obdrží od zdravotní pojišťovny příslušné informace a pokyny (pozn.: spolupráce bude probíhat především v informační roli, ať již směrem k pojištěncům nebo zdravotní pojišťovně).

Indikátory kvality

Program je založen na hodnocení čtyř kvalitativních kritérií, která souvisí s prevencí a organizací péče o pacienty s hypertenzí:

  • sledování hodnoty krevního tlaku;
  • prevence kardiovaskulárních onemocnění – vyšetření LDL cholesterolu;
  • screening očních komplikací – vyšetření na oftalmologii;
  • snížení rizika opožděné diagnózy chronického selhání ledvin prostřednictvím vyšetření funkce ledvin.

Tato kritéria byla definována ve spolupráci s odbornými společnostmi a příslušnými sdruženími poskytovatelů.

Bonifikace

Každé kvalitativní kritérium má svoji váhu podle míry splnění kritéria. Splnění kritérií je tak škálováno, tj. buď je splněno kompletně (je splněn podíl pojištěnců s nejpříznivějšími hodnotami), částečně (jsou splněny uspokojivé hodnoty), anebo nesplněno. Na základě splnění jednotlivých kritérií sledovaných prostřednictvím nově zavedených signálních výkonů a výkonů odpovídajících doporučeným postupům bude poskytovateli vyplacena bonifikace až do výše 500 Kč na jednoho zařazeného pojištěnce.

Bonifikace bude vyhodnocena v prvním pololetí roku 2020 a bude poskytovateli vyplacena nejpozději do konce června 2020.

Podrobnější metodika je přílohou této informace.

Účast v programu

Do první fáze programu, která bude probíhat od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, se mohou přihlásit všeobecní praktičtí lékaři, kteří v roce 2018 měli ve své pravidelné péči alespoň 60 hypertoniků (tj. těch, u kterých byl vykázán alespoň jednou výkon 09532 nebo 09543 společně s dg. I10 – Primární, esenciální hypertenze), a všichni ambulantní poskytovatelé v odbornosti 101 a 107, kteří měli ve své pravidelné péči alespoň 100 hypertoniků (tj. těch, u kterých byl vykázán výkon 09532, 11021, 11022, 11023, 17021, 17022 nebo 17023 s dg. I10 – Primární, esenciální hypertenze).

Máte-li zájem o účast v programu, obraťte se s žádostí o účast v programu nejpozději do 15. 9. 2019 na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která vám předá více informací. Bonifikační úhradový dodatek je potřeba uzavřít nejpozději do 31. 10. 2019.

Poskytovatelé, kteří se přihlásí po 15. 9. 2019, nebudou do programu v tomto roce zapojeni.


Přílohy: