Jak správně vykazovat vyžádanou péči

V dnešní Poradně bychom chtěli všem poskytovatelům připomenout nezbytnost používání dokladu VZP-06/2009 Poukaz na vyšetření/ošetření a upozornit na nejčastější chyby, s nimiž se v této oblasti setkáváme. Tento druh dokladu se užívá k vykazování zdravotních výkonů při vyžádané péči v ambulancích či za hospitalizace.

V souladu s platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (dostupná na www.vzp.cz) je třeba k vyžádané zdravotní péči používat tiskopisy VZP-06 (Poukaz na vyšetření/ošetření). Tyto tiskopisy slouží jak k vyžádání zdravotní péče požadujícím ošetřujícím lékařem, tak současně k jejímu vyúčtování lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem, který požadovanou péči poskytl. Díl A je určen k vyžádání péče a slouží zároveň poskytovateli jako doklad o oprávněnosti vyúčtování vyžádané či předepsané péče. Odborný zdravotnický pracovník poskytující péči na základě vyžádání, navržení nebo předepsání ošetřujícím lékařem je oprávněn vykázat VZP péči nejvýše v rozsahu požadavku ošetřujícího lékaře.

Dle zákona poskytovatel odpovídá za účelnost své indikace při odesílání pojištěnce ke komplementárním a konziliárním vyšetřením a na základě jejich výsledků upravuje diagnózu nebo léčebný postup. Pro posouzení oprávněnosti vyúčtovaných hrazených služeb musí zároveň vést v průkazné formě zdravotnickou dokumentaci o léčení pojištěnců. V ní zaznamenává provedené zdravotní výkony, vyžádané hrazené služby a uchovává v ní i doručené výsledky vyžádaných a provedených vyšetření a ošetření.

Výkony péče vyžádané, navržené či předepsané

 • konziliární vyšetření, ev. ošetření,
 • komplementové vyšetření pojištěnce (např. funkční diagnostika, instrumentální vyšetření, vyšetření zobrazovací technikou, počítačově vyhodnocované metody apod.),
 • konzultace odborníka,
 • zdravotní pitva,
 • laboratorní vyšetření materiálu,
 • návštěva odborníka – tzn. vyžádané poskytnutí péče v domácím prostředí pojištěnce,
 • fyzioterapeutická a ergoterapeutická péče,
 • péče zdravotnického personálu v domácím prostředí pojištěnce (domácí péče).

Pro tuto péči jsou určeny doklady typu 06 (příp. řádek dokladu 01, 01s, 02, 02s s uvedením řádkové odbornosti) a jejich speciální varianty (06k, 06ft, 06z, 06orp). Požadující má požadavek zaznamenat (stačí fotokopie) do zdravotnické dokumentace pro případnou kontrolu.

Pokud bylo poskytnuto vyžádané ošetření

 1. a) v průběhu hospitalizace pacienta, vykáže poskytovatel tuto péči poskytnutou bez ohledu na počet potřebných návštěv na dokladu VZP-06, resp. ve stejném smluvním zdravotnickém zařízení v řádku dokladu VZP-02 nebo 02s ošetřujícího (požadujícího) lékaře,
 2. b) u pacienta, který není hospitalizován, buď jednorázově, nebo s jednou následnou kontrolou, vykáže poskytovatel tuto péči na dokladu VZP-06, resp. ve stejném zdravotnickém zařízení v řádku dokladu VZP-01, 01s ošetřujícího (požadujícího) lékaře. Pokud však nestačí dvě návštěvy pacienta, bude tato péče považována za převzetí do péče a poskytovatel ji vykáže na vlastním dokladu VZP-01, 01s.

V případě převzetí do péče na základě „doporučení převzetí do péče“ vykazuje poskytovatel tuto péči na vlastním dokladu VZP-01, 01s při převzetí do péče ambulantní, nebo na vlastním dokladu VZP-02, 02s při převzetí do péče ústavní.

Ambulantní péče ošetřujícího lékaře

Pro tento druh péče jsou určeny doklady: 01, 01s, 03, 03s, 05, 21, 22, 36, 37. Za tento druh péče se nepovažuje péče poskytnutá pojištěnci v období, kdy je hospitalizován. Taková péče je považována za péči vyžádanou při ústavní péči. Proto ji nelze vykazovat na dokladech 01 a 05, ale musí být vykázána buď na dokladu 06, nebo řádkem dokladu 02. Výjimkou je stomatologická péče poskytnutá pojištěnci při hospitalizaci v jiném oboru než stomatologie. Taková péče se vykazuje dokladem 01s.

Nejčastějšími chybami, s nimiž se setkáváme při kontrole, jsou:

 • úplná ignorance tohoto druhu dokladů, kdy je veškerá vyžádaná péče vykazována na dokladech 01,
 • nerespektování pravidla, že péče v době hospitalizace je vždy pokládána za péči vyžádanou,
 • vágní a nekonkrétní specifikace požadavků předepisujícího lékaře, ať už se týká poukazů 06dp, 06orp a 06ft, tedy vyžádané péče home care, ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a péče fyzioterapeutů (např. nedostatečně vyplněné žádanky 06ft typu „St.p. zlomenině kotníku, prosím o rehabilitaci“), nebo nedostatečně formulované žádosti o konziliární vyšetření (typu „Prosím o vyšetření pro dlouhodobý kašel, bolesti břicha, zvracení atd.“) bez jakékoliv další informace týkající se zdravotního stavu pacienta (např. že byl již přeléčen třemi antibiotiky nebo mu před týdnem byla nasazena léčba chemoterapeutikem a má za sebou základní rtg, laboratorní vyšetření),
 • samostatným problémem je neznalost kódů diagnóz/onemocnění dle MKN 10, a to především v ambulantní sféře.

Tyto chyby a neúplné informace o zdravotním stavu pacienta vedou často k dublování zdravotní péče a nadměrné zátěži jak nemocných, tak ambulancí.

MUDr. Romana Švejdová,
vedoucí oddělení kontrol a revizí akutní lůžkové péče

Vydáno v říjnu 2016