Jak předepsat mechanický či elektrický vozík a kočárek

Zdravotnické prostředky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném zákonem. Zákon také obsahuje limity předepisování, a to množstevní nebo odbornostní (například preskripce lékařem stanovené odbornosti nebo schválení revizním lékařem). Mezi zdravotnické prostředky patří i mechanické nebo elektrické vozíky či kočárky, kterým se budeme věnovat dále.

Vozíky a kočárky včetně příslušenství předepisuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny odbornosti rehabilitace, ortopedie, neurologie či interna. Tato skupina zdravotnických prostředků je předepisována na Poukaz a podléhá schválení revizního lékaře. Proto je vždy součástí předpisu Žádanka o schválení/ povolení. Úhrada těchto prostředků je možná pouze na základě indikace dané zdravotním stavem klienta, a to vždy v základním, ekonomicky nejméně náročném provedení. Tedy nikoliv na základě údajů o pečující osobě, ať už zdravotních, nebo sociálních.

Na Poukaz lze předepsat pouze zdravotnický prostředek, kterému byl přidělen kód VZP a byl zařazen do Číselníku zdravotnických prostředků. V případě žádosti o příslušenství vozíku nebo kočárku je nutné vystavit na jednotlivá příslušenství samostatnou žádost, a to opět s aktuálně platným kódem podle platného Číselníku ZP.

S formálními chybami při vyplňování Žádanek a Poukazů se často nesetkáváme.

Naopak častými nedostatky jsou:

  • nedostatečná specifikace požadavku
  • nedostatečné zdůvodnění požadavku. Z odůvodnění má jednoznačně vyplývat naplnění podmínek pro úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Často se setkáváme pouze s uvedením diagnózy.
  • chybí popis aktuálního zdravotního stavu. Důležitý je u těchto pomůcek podrobný popis hybnosti klienta. U všech typů vozíků je vždy nutné uvést šíři sedu, důležitými parametry jsou ale i výška a váha klienta.
  • při požadavku o další (novou) pomůcku či příslušenství chybí popis změny zdravotního stavu, progrese onemocnění. Každé příslušenství musí být opatřeno jednoznačným medicínským zdůvodněním.

Vozíky a kočárky jsou určeny pro klienty s poruchou lokomoce. Podle tíže postižení jsou pak indikovány mechanické či elektrické vozíky nebo kočárky. Často opomíjenou skutečností je, že kočárky jsou indikovány nejen pro klienty v dětském věku, ale i pro osoby s velmi těžkým postižením, při kterém nejsou schopny ovládat vozík, a pro zajištění například stability sedu nebo náklonu sedu je tak kočárek nejvhodnějším typem zdravotnické pomůcky.

Mechanické a elektrické vozíky jsou určeny klientům s postižením obou dolních končetin a různou funkční schopností horních končetin. Tam, kde není klient pro úbytek svalové síly (který musí být vždy doložen svalovým testem) nebo interní onemocnění (doložené jednoznačným vyjádřením specialisty) schopen ovládat mechanický invalidní vozík a současně splňuje další kritéria (doložená očním a psychologickým vyšetřením), je indikován elektrický vozík.

K indikaci mechanického vozíku je nezbytná pouze Žádanka o schválení/povolení a Poukaz. K indikaci elektrického vozíku je navíc nezbytný Formulář k přidělení elektrického vozíku s jednoznačným vyjádřením jednotlivých odborných lékařů ke schopnosti klienta samostatně a bezpečně elektrický vozík ovládat. Tento formulář musí být předkládán a vyplněn aktuálními údaji o zdravotním stavu klienta, a to i při opakovaném požadavku o úhradu elektrického vozíku. 

Vydáno v dubnu 2014