Jak má vypadat správně vyplněný recept

V posledních letech se množí chyby při předepisování léčivých přípravků. Odhalili je zaměstnanci VZP, když prováděli kontroly správnosti a oprávněnosti preskripce.

Často se stává, že recept nemá všechny náležitosti, nebo že lékaři předepisují léčivo v indikacích, které nejsou z rozhodnutí SÚKL hrazené. Jaká jsou tedy preskripční omezení a jak vlastně recept správně vyplnit?

Preskripční omezení

Léčivé přípravky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V něm se uvádí, že o výši a podmínkách úhrady rozhoduje SÚKL. Ten rozhoduje i o podmínění úhrady léčivých přípravků tzv. preskripčními a indikačními omezeními (vykazovacími limity).

Vykazovací limit (vazba na vyjmenovanou specializaci předepisujícího lékaře) či preskripční omezení jsou definovány dle vyhlášky následujícím způsobem:

 • Preskripční omezení „E“ – léčivý přípravek s tímto preskripčním omezením může předepsat k úhradě ze zdravotního pojištění pouze odborný lékař, který je uveden v preskripčním omezení a má s pojišťovnou uzavřenou smlouvu o poskytování této odborné zdravotní péče. Preskripci nemůže delegovat na jiného lékaře.
 • Preskripční omezení „L“ – léčivý přípravek může předepsat k úhradě z pojištění odborný lékař, který je uveden v preskripčním omezení a má pro tuto odbornost se zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu o poskytování této odborné zdravotní péče. Přípravek ale může předepsat i jím písemně pověřený jiný lékař.
 • Preskripční omezení „W“ – léčivý přípravek s tímto omezením může předepsat ošetřující lékař pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Základní pravidla pro předepisování receptů

Na přední straně receptu se uvádějí tyto údaje:

 • Pokud má být léčivý přípravek hrazen ze zdravotního pojištění, uvádí se označení pojišťovny číselným kódem. Jestliže přípravek z pojištění hrazen být nemá, uvádí se na receptu „Hradí nemocný“.
 • Jméno a příjmení pacienta, číslo pojištěnce a adresa místa, kde se zdržuje.
 • Předepsaný léčivý přípravek, název, léková forma, množství účinné látky.
 • Symboly a slovní vyjádření na přední straně receptu:
    1. „!“, jde-li o záměrné překročení dávkování
    2. „Nezaměňovat“, jestliže lékař trvá na vydání předepsaného přípravku
    3. Pohotovost“, jde-li o recept vystavený pohotovostní službou
    4.  „Zvýšená úhrada“, jde-li o předpis přípravku, který má dvě výše úhrady a předepisující lékař požaduje využití úhrady vyšší
    5. „Neodkladná péče“ nebo „Akutní péče“, je-li přípravek předepsán na účet zdravotního pojištění nesmluvním lékařem v rámci neodkladné nebo akutní péče
    6. „Neregistrovaný léčivý přípravek“, jde-li o předepsání neregistrovaného přípravku
    7. „Repetatur“ a číselný a slovní údaj o počtu výdejů, jestliže se má výdej opakovat
    8.  „Ad usum proprium“ nebo „Pro potřebu rodiny“, jestliže lékař předepisuje léčivý přípravek sobě nebo rodinným příslušníkům.
    9. Hlavní diagnóza (v podobě číselné diagnózy), která se váže k předepisovanému přípravku, jestliže je požadována zvýšená úhrada nebo je předepisován přípravek s omezením výdeje či individuálně připravovaný přípravek s obsahem konopí pro léčebné účely.
 • Návod k použití přípravku.
 • Razítko poskytovatele včetně jména a příjmení lékaře; pokud je poskytovatel právnickou osobou, jméno a příjmení předepisujícího lékaře hůlkovým písmem nebo jmenovkou.
 • Podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení receptu.

Zadní strana receptu je určena k vyplnění údajů v případě delegované preskripce nebo v případě schválení úhrady revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Delegovaná preskripce

Tento způsob preskripce se týká pouze přípravků s preskripčním omezením „L“, kdy je přípravek předepisován jiným lékařem, než je uvedeno v preskripčním omezení, na základě písemné „delegace“.

Na zadní straně receptu se pak uvádějí tyto údaje:

 • Označení „Na doporučení odborného lékaře“.
 • Jméno, příjmení, IČP a odbornost lékaře, který předpis přípravku doporučil.
 • Podpis předepisujícího lékaře a otisk razítka poskytovatele, včetně jmenovky předepisujícího lékaře.

Doporučení odborného lékaře musí být založeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta nejpozději v den předepsání léčivého přípravku.

Odpovědnost za preskripci

Za preskripci je vždy zodpovědný lékař, který přípravek předepisuje. Platí to i v případě, kdy ošetřující lékař předepisuje v rámci tzv. delegované preskripce, resp. na základě doporučení odborného lékaře, který je oprávněn k této preskripci dle rozhodnutí SÚKL. Při nesouladu s pravidly pro úhradu pak pojišťovna náklady na léčivé přípravky, které uhradila lékárně, požaduje po lékaři vrátit.

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA,
ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče

Vydáno v září 2015