Vykazování očkování proti pneumokokovým infekcím u osob starších 65 let

U pojištěnců nad 65 let věku je od 1. 9. 2015 hrazenou službou očkování proti pneumokokovým infekcím, a to v souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb.

Nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím se vykazuje kódem 02125 (Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění) s Dg Z23.8 + kódem očkovací látky PREVENAR 13. Očkovací látka PREVENAR 13 je zde od 1. 9. 2017 ekonomicky nejméně náročnou variantou z důvodu ukončení výroby očkovací látky PNEUMO 23.

Při vykazování a uznání očkování bude postupováno v souladu s platným SPC. 

Postup pro vykázání očkovací látky PREVENAR 13 na dokladu 03 (standardní postup popsán v aktuálních veřejně dostupných metodikách – odkazy viz níže):

Při vykázání konkrétní očkovací látky PREVENAR 13 se pro vykázání UHR3 použije příznak „T“, který se uvede na dokladu typu 03 v položce LZVL  u příslušného řádku vykázané očkovací látky.

  • Zařízení lůžkové následné péče (LDN, OLÚ, ošetřovatelská lůžka atd.) vykazují s platností od 1. 2. 2016 očkovací látku jako ZULP na dokladu VZP-03/2006 k výkonu OD, bez vykázání kódu aplikace.
  • Ústavy sociální péče, s nimiž je uzavřena dle § 22 písm. e) zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění, zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb a pokud péče není zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, ale lékařem ÚSP, vykazují s platností od 1. 2. 2016 kódem 06623 – Aplikace léčebné terapie p.o., i.m., s.c., i.v., UV, event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv odbornosti 913, ke kterému se očkovací látka vykáže jako ZULP na dokladu VZP-03/2006.

Datové rozhraní VZP ČR - individuální doklady

Příloha: dr2-v6229.pdf

(kap. II – 4.03. Zvlášť účtované léčivé přípravky a ZP)

Informace k tiskopisu VZP 03 poskytovatelé naleznou:

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR

Příloha: met-v6222-1.pdf

(kap. 2.3. VZP-03/2006 Zvlášť účtované léčivé přípravky a zdravotnické prostředky)