Vykazování a úhrada očkování proti chřipce

Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje smluvní zdravotnická zařízení o postupu ve věci nepovinného očkování proti chřipce.

Očkování

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se nepovinné očkování proti chřipce, kde je hrazeno očkování a léčivé přípravky obsahující očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném, týká pojištěnců:

  • nad 65 let věku,
  • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
  • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
  • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

(dle § 30 odst. 2 písm. b bod 4)

  • a dále pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
  • pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
  • pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

(dle § 30 odst. 2 písm. b bod 7, s účinností od 1. 1. 2018)

Vykazování zdravotní služby

Výkon očkování je v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění, vykazován a hrazen následujícím způsobem:

a) AMBULANTNÍ POSKYTOVATELÉ

Ambulantní poskytovatelé vykazují kód výkonu 02125 – Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Výkon očkování 02125 je vykazován s Dg Z25.1 – potřeba imunizace proti samotné chřipce.

Očkovací látku je k výkonu 02125 možné vykazovat pouze jako ZULP na příslušném dokladu VZP-03/2006.

Úhrada očkovacích látek skupiny J07BB02 (chřipkové vakcíny) se provádí dle platného číselníku LEKY.

V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky v nabízené ekonomicky nejméně náročné variantě, zdravotní pojišťovna hradí plně aplikaci i očkovací látku.

V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je ekonomicky nejlevnější varianta, uhradí pojištěnec rozdíl mezi ekonomicky nejlevnější variantou a zvolenou dražší variantou lékaři, a to přímo u poskytovatele. Při poskytování ambulantní zdravotní péče lze od pojištěnců vybírat doplatky za léčiva v případě ZULP částečně hrazených zdravotním pojištěním. Takový postup je v souladu s ustanoveními §§ 13 odst. 2 a 15 odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Shodný postup je i v následujících případech:

  • v domovech pro seniory – v domovech důchodců očkovaných jejich registrujícími praktickými lékaři, kteří pro ně objednali vakcínu;
  • v nesmluvních ústavech sociální péče – v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem, s nimiž není uzavřena zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb, a očkování provedou praktičtí lékaři.

b) ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE, s nimiž je uzavřena dle § 22 písm. e) zák. č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb a pokud péče není zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, ale lékařem ÚSP

Očkování se vykazuje kódem 06623 – Aplikace léčebné terapie p.o., i.m., s.c., i.v., UV, event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv odbornosti 913, ke kterému se očkovací látka vykáže jako ZULP na dokladu VZP-03/2006.

c) LŮŽKOVÁ NÁSLEDNÁ PÉČE (LDN, OLÚ, ošetřovatelská lůžka atd.)

U těchto PZS bude očkovací látka vykazována jako ZULP na dokladu VZP-03/2006 k výkonu OD, tj. bez vykázání kódu aplikace.

Tito PZS budou vykazovat očkovací látku proti sezónní chřipce dle platné verze číselníku NLEKY, dle něhož platí pro vyúčtování léčivých přípravků ATC skupiny J07BB02 (chřipkové vakcíny) při použití v rámci poskytování následné péče symbol v LIM1 „B“.