Poradní orgány pro posuzování úhrady nehrazených léčivých přípravků

Jako poradní orgány VZP ČR jsou zřízeny Pracovní skupina pro nehrazené LP a Komise pro nehrazené LP. Oba tyto orgány jsou zřízeny především za účelem odborné diskuze a projednání podkladů na úrovni zástupců odborných lékařských společností (dále jen „OS“) a VZP ČR s cílem dosáhnout shody, která bude deklarována ve formě společného stanoviska obsahujícího doporučení týkající se organizace léčby a podmínek úhrady LP.

Pracovní skupina pro nehrazené léčivé přípravky

Pracovní skupině pro nehrazené LP předsedá náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, nebo jím pověřená osoba. Cílem Pracovní skupiny pro nehrazené LP je příprava společných stanovisek VZP ČR a odborné lékařské společnosti. Členy s hlasovacím právem jmenuje, po projednání s příslušnou odbornou lékařskou společností, která podala žádost nebo které se podnět týká, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, vždy však tak, aby bylo zachováno rovné zastoupení OS a VZP ČR (rozhodující hlas je v případě rovnosti svěřen předsedajícímu).

Pokud je při jednání rozhodnuto, že očekáváné náklady překročí 30 milionů korun, je jednání o úhradě nehrazeného LP postoupeno Komisi pro nehrazené LP.

Komise pro nehrazené léčivé přípravky

Komise pro nehrazené léčivé přípravky je zřízena jako poradní orgán ředitele VZP ČR a projednává především odsouhlasená společná stanoviska, která jí postoupila Pracovní skupina pro nehrazené léčivé přípravky. Komisi předsedá ředitel VZP ČR, nebo jím pověřená osoba.

Cílem Komise je především projednání odsouhlaseného společného stanoviska, které jí bylo postoupeno Pracovní skupinou pro nehrazené LP, a u kterého se dá očekávat, že náklady na úhradu nehrazené LP převýší 30 milionů Kč.

Členy s hlasovacím právem jmenuje, po projednání s příslušnou odbornou lékařskou společností, ředitel VZP ČR, vždy však tak, aby bylo zachováno rovnoměrné zastoupení VZP ČR a příslušné odborné lékařské společnosti.