Podklady pro zařazení zdravotnických prostředků a provádění změn v číselníku VZP - ZP (úhradovém katalogu VZP - ZP)

A) Žádost o zařazení nových zdravotnických prostředků (dále jen ZP) do Úhradového katalogu VZP – ZP

Žadatel doloží Oddělení zdravotnických prostředků, OLZP, Ústředí VZP ČR následující podklady v příslušných, níže uvedených termínech:

 1. Průvodní dopis českého výrobce, zplnomocněného zástupce nebo jiné osoby pověřené k jednání ve věci zařazení ZP (tj. žadatele) se žádostí o zařazení ZP do Úhradového katalogu VZP – ZP s uvedením kontaktů žadatele.
 2. Písemné pověření zástupce firmy od statutárního orgánu zastupované firmy (žadatele) k jednání s VZP ČR.
 3. Delegování od výrobce nebo zplnomocněného zástupce pro trh EU, na základě kterého je žadatel pověřen uvádět ZP na trh v ČR, ne starší 12 měsíců -úředně ověřený překlad (originálu delegování nebo úředně ověřené kopie delegování) do českého jazyka.
 4. Originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (možno i elektronický výpis ověřený soudem, na paměťovém médiu -CD/flash disk- doložený tištěnou verzí) a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v odpovídajícím rozsahu (úřední výpis z živnostenského rejstříku nebo jeho úředně ověřená kopie) ne starší 3 měsíců.
  Tyto dva dokumenty lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (viz § 125 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) ne starším 3 měsíců (originál nebo úředně ověřená kopie).
 5. Firemní katalog výrobků, technický produktový list (datasheet), příbalový leták, návod k použití (viz zákon č. 268/2014 Sb., NV č. 54/2015 Sb.), případně další ekvivalentní informační materiál v českém jazyce. Pro zařazení implantabilních kardiostimulátorů a kardioverterů technické listy s uvedením parametrů – Šablona technických listů.
 6. Prohlášení o shodě – s českým překladem.
 7. U ZP třídy I. – neměřící, nesterilní (NV č. 54/2015 Sb.) dle zákona č. 268/2014 Sb. závěrečná zpráva klinického hodnocení nebo závěrečná zpráva z hodnocení funkční způsobilosti v českém jazyce (úředně ověřený překlad).
 8. U ZP vyrobených v zahraničí – velkoobchodní signovaný ceník dováženého sortimentu v zahraniční měně od výrobce, u ZP vyrobených v ČR zpracované kalkulační listy – výrobní cena.
 9. Seznam ZP k zařazení do Úhradového katalogu VZP – ZP roztříděný dle jednotlivých specialistů a skupin ZP v tištěné podobě a na paměťovém médiu (CD/flash disk). Seznam musí být zpracován ve formátu zveřejněném na www.vzp.cz (viz Šablona pro zařazení/změnu ZP). Jedna žádost může obsahovat nejvýše 50 položek pro každou z jednotlivých skupin (tj. 01 – 17, 41 – 92).
 10. U ZP-ZUM kód zdravotního výkonu, v rámci kterého může být ZP vykázán jako ZUM.
 11. U ZP se zvýšeným rizikem a ZP, které mohou ohrozit zdraví, mohou být dožádány další materiály.
 12. Seznam kódů ZP z Úhradového katalogu VZP – ZP se srovnatelným terapeutickým efektem, pokud jsou již zařazeny v Úhradovém katalogu VZP – ZP.
 13. Písemné potvrzení od zahraničního plátce zdravotní péče či potvrzení státní autority stanovující úhradu každého ZP uvedeného v žádosti alespoň ze 2 členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Kypru a Malty, prokazující výši úhrady/ceny předmětných ZP v těchto zemích – český úředně ověřený překlad (nelze akceptovat čestné prohlášení od výrobce). Akceptováno bude i uvedení výše úhrady/ceny konkrétního ZP z veřejně dostupného zdroje doplněné o přímý odkaz na zdroj takovýchto informací. V případě, kdy nejsou ZP zařazeny do systému úhrad v žádné z požadovaných zemí EU, žadatel tuto skutečnost doloží čestným prohlášením výrobce či jeho zplnomocněného zástupce pro EU. V případě, že žadatel dokládá přímý odkaz na webovou stránku (link) s informacemi, je nutno tento odkaz vložit na paměťové médium (CD/flash disk).

Šablona pro zařazení/změnu v Úhradovém katalogu VZP – ZP

Popis jednotlivých polí šablony s instrukcemi pro vyplnění je součástí šablony (viz žlutý list šablony).

Správnost vyplnění tabulky si můžete zkontrolovat na červeném listu šablony.

Poznámky k vyplnění šablony:

 • Pole šablony, do kterých se nevyplňují žádné údaje, musí zůstat prázdná (nelze vpisovat nuly, X, nebo volit jinou formu ”proškrtávání”)
 • font velikosti 11-12 bodů
 • NAZ – název zdravotnického prostředku v češtině. Prvním slovem pole NAZ je podstatné jméno určující typ ZP. Součástí pole NAZ je též obchodní název ZP, případně i jeho katalogové číslo (katalogová čísla). Vše velkými písmeny.
 • DOP – upřesňující popis ZP, katalogová čísla, rozměry, apod. Vše velkými písmeny.
 • V textech nesmějí být použity uvozovky.

B) Žádost o provedení změn u ZP zařazených v Úhradovém katalogu VZP – ZP, jako např. změna katalogových čísel, rozměrů ZP, zvýšení cen apod.

Žadatel doloží Oddělení zdravotnických prostředků, OLZP, Ústředí VZP ČR následující podklady v příslušných, níže uvedených termínech:

 1. Průvodní dopis českého výrobce, zplnomocněného zástupce nebo jiné osoby pověřené k jednání ve věci změny ZP (tj. žadatele) se žádostí o provedení změny u již zařazených ZP v Úhradovém katalogu VZP – ZP.
 2. Písemné pověření zástupce firmy od statutárního orgánu zastupované firmy (žadatele) k jednání s VZP ČR.
 3. Seznam ZP, u kterých je požadována změna v Úhradovém katalogu VZP – ZP, roztříděný dle jednotlivých specialistů a skupin ZP v tištěné podobě a na paměťovém médiu (CD/flash disk). Seznam musí být zpracován ve formátu zveřejněném na www.vzp.cz (viz Šablona pro zařazení/změnu ZP).
 4. Podklady prokazující oprávněnost požadovaných změn viz body A) 3,A) 5, A) 6.

V případě žádosti o zvýšení ceny musí být dále doloženo:

 1. Aktualizovaný signovaný zahraniční ceník nebo kalkulační list (v případě tuzemského výrobce) – viz bod A) 8.
 2. Písemné potvrzení – viz bod A) 13.
 1. C) Žádost o vyřazení ZP z Úhradového katalogu VZP – ZP, snížení cen nebo změnu dodavatele

Žadatel doloží oddělení zdravotnických prostředků, OLZP, Ústředí VZP ČR následující podklady:

 1. Průvodní dopis českého výrobce, zplnomocněného zástupce nebo jiné osoby pověřené k jednání ve věci vyřazení/změny ZP (tj. žadatele) se žádostí o provedení změny u již zařazených ZP v Úhradovém katalogu VZP – ZP.
 2. Písemné pověření zástupce firmy od statutárního orgánu zastupované firmy (žadatele) k jednání s VZP ČR.
 3. Seznam ZP, u kterých je požadována změna/vyřazení z Úhradového katalogu VZP – ZP, roztříděný dle jednotlivých specialistů a skupin ZP v tištěné podobě a na paměťovém médiu (CD/flash disk). Seznam musí být zpracován ve formátu zveřejněném na www.vzp.cz (viz Šablona pro zařazení/změnu ZP).

V případě změny dodavatele navíc žadatel doloží:

 1. Delegování od výrobce nebo zplnomocněného zástupce pro trh EU, na základě kterého je žadatel pověřen uvádět ZP na trh v ČR, ne starší 12 měsíců – úředně ověřený překlad (originálu delegování nebo úředně ověřené kopie delegování) do českého jazyka.
  1. Aktualizovaný signovaný zahraniční ceník nebo kalkulační list (v případě tuzemského výrobce) – viz bod A) 8.
  2. Výpis – viz A) 4

Upozornění

Seznamy adresujte příslušným specialistům, viz tabulka Kontakty. Obsahuje-li předkládaný sortiment více druhů ZP (z různých skupin 01–92), je nutné provést jejich rozdělení na jednotlivé části podle skupin ZP. Jena zvážení žadatele, zda sloučí všechny skupiny do jedné žádosti pro příslušného specialistu Odd. zdravotnických prostředků (tj. dopisu s jedním jednacím číslem– 1 živnostenský list, …) či každou skupinu zašle jako samostatnou žádost (tzn. v každé obálce živnostenský list,…).V předkládaných podkladech prosím označte dotčené položky (např. katalogová čísla, identifikační kód ZP na prohlášení o shodě apod.).

Každá předkládaná žádost musí splňovat všechny výše uvedené náležitosti – viz A), B) či C), vč. správně vyplněné Šablony. V opačném případě bude považována za nekompletní.

Nekompletní žádosti a žádosti doručené na VZP ČR mimo stanovené termíny nebudou akceptovány a z důvodu nesplnění formálních náležitostí budou vyřazeny.

Dovolujeme si upozornit, že v případě nejasností při přípravě podkladů potřebných k zařazení do Úhradového katalogu VZP – ZP, je možné si domluvit, v dostatečném časovém předstihu, konzultaci s příslušným specialistou.

Zpracování žádostí probíhá ve dvou kolech. V prvním jsou žádosti hodnoceny po formální stránce, kdy v případě zjištěného nedostatku je žádost považována za nekompletní. Žadatel bude informován písemně.

V případě, že složka předložená žadatelem obsahuje všechny vyžadované dokumenty, postupuje složka do druhého kola, kde je formou schvalovacího procesu hodnocena ekonomická náročnost zdravotnických prostředků.

Zdravotnické prostředky, které úspěšně postoupí schvalovacím procesem, jsou uveřejněny v Kontrolním číselníku, který je publikován na stránkách zpravidla 14 dnů před termínem oficiálního vydání Úhradového katalogu VZP - ZP.

Pro informaci, které zdravotnické prostředky ve schvalovacím procesu  byly/nebyly schváleny slouží pouze Kontrolní číselník (následně Úhradový katalog VZP) na adrese: www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky.

Termíny pro předložení kompletních žádostí o zařazení/změnu v Úhradovém katalogu VZP – ZP

Termíny příjmu žádostí (od - do)*

Datum platnosti Úhradového katalogu VZP - ZP

Skupina ZP

2017

 

 

1. 5. - 8. 5. 2017

1. 10. 2017

41 - 92

1. 6. - 8. 6. 2017

1. 11. 2017

01 - 17

1. 11. - 8. 11. 2017

1. 4. 2018

41 - 92

1. 12. - 8. 12. 2017

1. 5. 2018

01 - 17

2018

1. 5. - 8. 5. 2018

1. 10. 2018

41 - 92

1. 6. - 8. 6. 2018

1. 11. 2018

01 - 17

* Podání žádostí ad C) je možné provádět i mimo výše stanovené termíny

Adresa pro doručení/doložení kompletních žádostí (poštou nebo přes podatelnu)

VZP ČR Ústředí
Odbor léčiv a zdravotnických prostředků
Jméno specialisty (viz Kontakty níže)
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

Kontakty na specialisty oddělení zdravotnických prostředků

Jméno

Skupina ZP *

Telefon

E-mail

Ing. Zuzana Ticháčková

Vedoucí oddělení ZP

952 220 465

zuzana.tichackova@vzp.cz

Mgr. Jana Kaufmanová

01, 02, 03, 08, 10, 15, 17

952 220 303

jana.kaufmanova@vzp.cz

Adéla Mičanová

59, 68, 71, 77, 78, 80, 82, 90, 92

952 220 206

adela.micanova@vzp.cz

Milena Novotná

11, 13, 44, 55, 60, 67, 84

952 220 240

milena.novotna@vzp.cz

Irena Rálková

04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 16

952 220 241

irena.ralkova@vzp.cz

Bc. Petra Votočková

43, 53, 54, 62, 64, 69, 70, 81, 83, 85

952 220 250

petra.votockova@vzp.cz

Ing. Lenka Lanči

41, 42, 56, 86, 87, 88, 89, 91

952 220 358

lenka.lanci@vzp.cz

 

* názvy skupin jsou uvedeny v pomocných souborech k číselníku v souboru TYP_PZT.

Uvedená pravidla platí v přiměřeném rozsahu i pro číselník STOMAG.

Aktualizováno: 05. 09. 2017

zobrazit pro tisk v pdf: Podklady pro zařazení zdravotnických prostředků a provádění změn v číselníku VZP - ZP