Seznam poskytovatelů, kteří mají nárok na bonifikaci za doložení diplomu celoživotního vzdělávání v roce 2022

Ve vyhlášce č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022, je v segmentech poskytovatelů všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, ambulantních gynekologických služeb a ambulantních specializovaných služeb uzavřeny dohody, stejně jako v minulých letech, uvedeno i ustanovení upravující bonifikaci lékařů za zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb, tedy že „hodnota bodu, kapitační sazba, resp. úhrada bude navýšena v případě, že bude zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. 1. 2022 doloženo, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, jsou držiteli platného dokladu o celoživotním vzdělávání nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celý rok 2022“.

V rámci snížení administrativní zátěže VZP ČR oslovila Českou lékařskou komorou (dále jen ČLK), Sdružení praktických lékařů ČR (dále SPL ČR) a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD ČR) s žádostí o předložení seznamu lékařů, kteří jsou držiteli jimi vydávaných diplomů a certifikátů celoživotního vzdělávání (dále jen diplom). Zároveň byly zpracovány i individuálně doložené diplomy, které poskytovatelé předložili pro účely úhrady v roce 2021 na jednotlivých regionálních pobočkách VZP ČR. Na základě těchto údajů byl zpracován seznam poskytovatelů, kteří mají nárok na bonifikaci za doložení platného diplomu celoživotního vzdělávání v roce 2022 – viz soubor přiložený níže k této informaci (heslo pro přístup do seznamu bude zasláno zástupcům jednotlivých sdružení poskytovatelů, kteří jej zpřístupní na svých stránkách své členské základně).

V souladu s výše uvedeným je stanoven tento postup:

  1. VZP ČR na VZP Point a na webu vzp.cz touto informací zveřejňuje seznam poskytovatelů, kteří mají nárok na navýšení úhrady na základě předaných podkladů od ČLK, SPL ČR a SPLDD ČR a dle individuálně doložených platných diplomů. Poskytovatel, který se na seznamu nenajde a má nárok na bonifikaci, musí svůj diplom nebo diplomy svých lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů, doložit Pojišťovně individuálně do 31. 1. 2022.
  2. Pokud poskytovatel ve zveřejněném seznamu nalezne u svého IČZ ve sloupci „pozn.“ symbol „!“, musí zkontrolovat, zda jsou diplomy všech lékařů, resp. nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů, platné po celý rok 2022. Pokud tomu tak není, musí v souladu s dohodnutou metodikou a s úhradovými dodatky předložit nový diplom na příslušnou regionální pobočku VZP ČR nejpozději do jednoho měsíce po skončení platnosti původního diplomu, přičemž časová prodleva mezi datem ukončení platnosti původního diplomu a nabytím platnosti nového diplomu bude činit maximálně 30 dní.

V případě, že poskytovatel nebude mít diplom (popř. diplomy pro příslušný počet lékařů) uveden na seznamu, nedoloží diplomy individuálně, případně nedoloží nové diplomy po skončení platnosti původního diplomu ve stanovené lhůtě, pak nemá nárok na bonifikaci za diplom celoživotního vzdělávání v roce 2022.

Příloha: