Seznam poskytovatelů akutní lůžkové péče, kteří mají nárok na bonifikaci za doložení dokladu celoživotního vzdělávání v roce 2022

Ve vyhlášce č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 (dále jen „vyhláška“), je v segmentu poskytovatelů akutní lůžkové péče pro hrazené služby poskytnuté v odbornosti 305, 306, 308, 309, 901, 905, 919 a 927, výkony 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445, 15446 a 15950 poskytnuté v odbornosti 105 a výkon 25507 poskytnutý v odbornosti 205 pojištěncům v ambulantní péči uvedeno i ustanovení upravující bonifikaci za zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb, tedy že „hodnota bodu se navýší o 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2022 doloží, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů“.

V rámci snížení administrativní zátěže VZP ČR oslovila Českou lékařskou komoru (dále jen „ČLK“), Sdružení praktických lékařů ČR (dále jen „SPL ČR“) a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (dále jen „SPLDD ČR“) s žádostí o předložení seznamu lékařů, kteří jsou držiteli jimi vydávaných diplomů a certifikátů celoživotního vzdělávání (dále jen „diplom“). Na základě těchto údajů byl zpracován seznam dotčených odborností poskytovatelů, kteří mají nárok na bonifikaci za doložení platného dokladu celoživotního vzdělávání v roce 2022 – viz soubor přiložený níže k této informaci (heslo pro přístup do seznamu bude zasláno zástupcům poskytovatelů, kteří jej zpřístupní na svých stránkách své členské základně).

V souladu s výše uvedeným je stanoven tento postup:

  1. VZP ČR na VZP Point a na webu cz touto informací zveřejňuje seznam dotčených odborností poskytovatelů, kteří mají nárok na navýšení hodnoty bodu na základě předaných podkladů od ČLK, SPL ČR a SPLDD ČR. Poskytovatel, který se na seznamu nenajde a má nárok na bonifikaci, musí diplomy svých lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj v dotčených odbornostech působí jako nositelé výkonů, doložit Pojišťovně individuálně do 31. 1. 2022.
  2. Pokud poskytovatel ve zveřejněném seznamu nalezne u odbornosti svého IČZ ve sloupci „Pozn.“ symbol „!“, musí zkontrolovat, zda jsou diplomy všech lékařů, resp. nelékařských pracovníků, kteří u něj v dané odbornosti působí jako nositelé výkonů, platné po celý rok 2022. Pokud tomu tak není, musí v souladu s vyhláškou předložit nový diplom na příslušnou regionální pobočku VZP ČR nejpozději do jednoho měsíce po skončení platnosti původního diplomu, přičemž časová prodleva mezi datem ukončení platnosti původního diplomu a nabytím platnosti nového diplomu bude činit maximálně 30 dní.

V případě, že poskytovatel nebude mít diplomy pro příslušný počet lékařů uvedené v seznamu, nedoloží diplomy individuálně, případně nedoloží nové diplomy po skončení platnosti původního diplomu ve stanovené lhůtě, pak nemá nárok na bonifikaci za doklad celoživotního vzdělávání v roce 2022.

Příloha: