AKORD - více informací o programu

Program kvality péče AKORD byl spuštěn od 1. 1. 2009 nejdříve jako pilotní projekt pro praktické lékaře pro dospělé v Jihočeském, Plzeňském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Od 1. července 2009 se do něj mohli začít zapojovat praktičtí lékaři pro děti a dorost v celé České republice. Od 1. ledna 2010 je program kvality péče AKORD otevřen všem všeobecným praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří splní vstupní podmínky.

Cíle programu AKORD

Cílem bonifikačního programu kvality péče AKORD je motivovat všeobecné praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost k maximalizaci přínosu léčebného procesu a procesu péče o pojištěnce při hospodárném využívání vynakládaných finančních prostředků.

Co AKORD nabízí?

Jde o dobrovolný smluvní vztah mezi pojišťovnou a lékařem, kdy pojišťovna říká, co je ochotna nabídnout a zaplatit za dodržování dohodnutých smluvních podmínek. Pojišťovna svým smluvním partnerům za dodržování těchto podmínek nabízí nejen informační podporu, ale především finanční ohodnocení.

Podmínky pro vstup lékaře do programu kvality péče AKORD

Pojišťovna definuje, co chce pro své pojištěnce. Má zájem, aby jejím klientům byla v ordinacích označených logem programu kvality péče AKORD poskytována standardně kvalitní péče a aby procházeli zdravotním systémem co nejhladším způsobem. Dále VZP chce, aby lékař veškeré informace poskytnuté v souvislosti s programem kvality péče AKORD využíval ve svém léčení, aby komunikoval s pojišťovnou, s dalšími zdravotnickými zařízeními a pojištěnci přednostně elektronickým způsobem.

Podmínkou je vedení objednávkového systému a objednávání pojištěnce k vyšetření na přesně stanovené termíny s čekací dobou nepřesahující obvykle 15 minut, přizpůsobení smluvně dohodnutého počtu a rozložení ordinačních hodin potřebám pojištěnců. Požadujeme objednávání pojištěnců k indikované ambulantní či lůžkové zdravotní péči, s výjimkou situací, kdy si to pacient nepřeje. A nakonec by měl lékař respektovat organizační pokyny krajského koordinátora programu kvality péče AKORD a konzultovat s revizními lékaři řešení složitých, neobvyklých, smluvně neošetřených diagnostických či léčebných postupů nebo postupů mimořádně finančně náročných.

Nezbytnou podmínkou vstupu pro všeobecné praktické lékaře je provádění pravidelných preventivních prohlídek, neboť VZP ČR je považuje za předpoklad pro aktualizaci anamnézy a zdravotní dokumentace registrovaných pojištěnců. V současné době se zapojení všeobecných praktických lékařů do programu kvality péče AKORD odvíjí od splnění stanoveného podílu provedených preventivních prohlídek u jimi registrovaných pojištěnců v referenčním období (zpravidla v průměru za dva roky zpětně).

Ohodnocení lékaře

VZP nabízí za účast v programu kvality péče a tedy dodržování výše popsaných podmínek navýšení kapitační platby o 2-3 Kč v případě všeobecných praktických lékařů a 3–6 Kč u praktických lékařů pro děti a dorost za každého registrovaného přepočteného pojištěnce. Navýšení se liší podle dostupnosti lékaře, tedy podle stanovené ordinační doby.

Za plnění stanovených kvalitativních kritérií pak VZP nabízí tzv. motivační složku bonifikace, která může dosáhnout až 12 % roční základní kapitační platby zdravotnického zařízení. Tato motivační složka bonifikace je rozložena do čtyř plateb, a to do třech 8% kvartálních a 76% doplatku spočteného po skončení daného kalendářního roku. Výsledná výše motivační bonifikace se odvíjí od stanovených kritérií, mezi které patří dodržování limitů započitatelné péče, dispenzarizace chronických pacientů s onemocněním diabetes mellitus, provádění výkonů očkování, racionální preskripce, či preventivní péče.

Od začátku roku 2010 je program kvality péče AKORD otevřen všem všeobecným praktickým lékařům a praktickým lékařů pro děti a dorost v České republice. Do programu kvality péče AKORD se dá vstoupit pololetně u všeobecných praktických lékařů a kvartálně u praktických lékařů pro děti a dorost, a to uzavřením bonifikačního dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb, který se uzavírá vždy na dobu určitou, omezenou vždy koncem kalendářního roku. Prolongace na další období je vázána na souhlas obou partnerů a na splnění vstupních podmínek.

Související informace: