Úhrada pobytu a storno podmínky

Úhrada pobytu

Platba za pobyt dítěte je rozdělena do dvou částí.

  • První část ve výši 1 000 Kč je splatná (tj. musí být připsána na účet VZP) do 7 dnů po schválení pobytu revizním lékařem. Tato finanční částka je použita na náklady spojené s administrací přihlášky.
  • Druhá část finanční spoluúčasti, tj. doplatek ze strany zákonného zástupce dítěte (ev. jeho zaměstnavatele), musí být připsána na bankovní účet VZP do 60 kalendářních dnů před zahájením turnusu. Výše doplatku bude uvedena ve smlouvě spolu s podrobnými informacemi o úhradě.

Úhradu finanční částky za pobyt dítěte je možné provést fakturou (např. ze strany zaměstnavatele). Tuto skutečnost sdělte při podpisu smlouvy na přepážce, dostanete žádost o fakturaci (nebo si ji můžete stáhnout – žádost o fakturaci [pdf]).

Žádost odešlete na adresu:

VZP ČR – Ústředí
Úsek služeb klientům
Orlická 4/2020
130 00 Praha 3

STORNO PODMÍNKY

Nebude-li se dítě moci ze závažných důvodů léčebně-ozdravného pobytu zúčastnit a zákonní zástupci dítěte o tom podají na adresu sídla VZP prokazatelně písemné oznámení (doporučeným dopisem) s řádným odůvodněním a doložením uvedených důvodů nejpozději do 30 dnů před stanoveným odletem zvoleného turnusu, VZP jim vrátí, na základě jejich písemné žádosti, částku odpovídající jimi doposud uhrazené finanční spoluúčasti.

Tato částka bude snížena o 1 000 Kč, tj. o částku odpovídající dílčí úhradě finanční spoluúčasti zákonného zástupce dítěte, použitou k úhradě nákladů spojených s administrací přihlášky účastníka léčebně-ozdravného pobytu.

STORNO POPLATKY

Zruší-li zákonní zástupci dítěte jeho účast na léčebně-ozdravném pobytu v době kratší než 30 dnů před stanoveným odletem zvoleného turnusu, uplatní VZP storno poplatky formou snížení vracené částky zaplacené finanční spoluúčasti, a to v návaznosti na termín nahlášení storna účasti dítěte podle počtu dnů před stanoveným odletem příslušného turnusu takto:

  • od 29 do 14 dnů včetně – částka bude snížena o 25 %,
  • od 13 do 8 dnů včetně – částka bude snížena o 50 %,
  • v době kratší než 8 dní – storno poplatek ve výši 100 % částky.

Pro výpočet lhůt a uplatnění storno poplatků rozhoduje datum podání písemného oznámení (doporučeným dopisem) zákonných zástupců dítěte o zrušení účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu na adresu sídla VZP.

VZP uplatní 100% storno poplatek, rovněž pokud dítě zmešká odlet v důsledku pozdního příchodu na místo srazu účastníků léčebně-ozdravného pobytu.

Pro případ rizika spojeného se sankčními poplatky uzavírá CK Kovotour Plus, s.r.o., pojištění storna zájezdu.

UKONČENÍ POBYTU PŘI NEDODRŽENÍ PODMÍNEK

Pokud zákonní zástupci dítěte zamlčí kontraindikaci pro léčebně-ozdravné pobyty a dítě bude muset z tohoto důvodu léčebně-ozdravný pobyt ukončit, odvezou zákonní zástupci dítě na vlastní náklady zpět do ČR nebo uhradí VZP náklady spojené s nuceným převozem dítěte do ČR.

Zákonní zástupci jsou povinni poučit své dítě o dodržování léčebně-ozdravného režimu v rámci léčebně-ozdravného pobytu, o zákazu kouření, používání alkoholických nápojů a užívání jakýchkoli psychotropních látek v rámci celého pobytu. Dále poučí své dítě o přísném zákazu šikany ostatních dětí. Upozorní dítě, že porušení těchto zákazů znamená hrubé porušení léčebně-ozdravného režimu, za které může být dítě vyloučeno z léčebně-ozdravného pobytu a vráceno zákonnému zástupci zpět do ČR na jeho vlastní náklady, a to včetně dalších nákladů VZP s tím spojených. Dokument Léčebně ozdravný režim v rámci léčebně ozdravného pobytu je nedílnou součástí smlouvy jako její Příloha č. 3.

Ke stažení