Úhrada pobytu a další podmínky

Termíny turnusů a výše spoluúčasti - Bulharsko

Turnus

Odlet z ČR

Přílet do ČR

Celková finanční
spoluúčast
zákonného zástupce

Splatnost dílčí části finanční
spoluúčasti ve výši 1 000 Kč

Splatnost
doplatku do:

1.

3. 6. 2019

24. 6. 2019

6 500 Kč

do 7 dnů
po akceptaci účasti

4. 4. 2019

2.

24. 6. 2019

15. 7. 2019

9 100 Kč

25. 4. 2019

3.

15. 7. 2019

5. 8. 2019

8 500 Kč

16. 5. 2019

4.

5. 8. 2019

26. 8. 2019

8 200 Kč

6. 6. 2019

5.

26. 8. 2019

16. 9. 2019

3 400 Kč

27. 6. 2019

Termíny turnusů a výše spoluúčasti – Černá Hora

Turnus

Odlet z ČR

Přílet do ČR

Celková finanční
spoluúčast
zákonného zástupce

Splatnost dílčí části finanční
spoluúčasti ve výši 1 000 Kč

Splatnost
doplatku do:

1.

10. 6. 2019

1. 7. 2019

7 600 Kč

do 7 dnů
po akceptaci účasti

11. 4. 2019

2.

1. 7. 2019

22. 7. 2019

10 600 Kč

2. 5. 2019

3.

22. 7. 2019

12. 8. 2019

9 800 Kč

23. 5. 2019

4.

12. 8. 2019

2. 9. 2019

9 500 Kč

13. 6. 2019

5.

2. 9. 2019

23. 9. 2019

3 900 Kč

4. 7. 2019

Platba za pobyt dítěte je rozdělena do dvou částí.

  • První část ve výši 1 000 Kč je splatná (tj. musí být připsána na účet VZP) do 7 dnů po schválení pobytu revizním lékařem. Tato finanční částka je použita na náklady spojené s administrací přihlášky.
  • Druhá část finanční spoluúčasti, tj. doplatek ze strany zákonného zástupce dítěte (ev. jeho zaměstnavatele), musí být připsána na bankovní účet VZP do 60 kalendářních dnů před zahájením turnusu. Výše doplatku bude uvedena ve smlouvě spolu s podrobnými informacemi o úhradě.

Při podání přihlášky v době kratší než 60 dní před odletem vybraného turnusu musí být pobyt uhrazen jednorázově v plné výši, a to do 5 pracovních dní od podpisu smlouvy.

Úhradu finanční částky za pobyt dítěte je možné provést fakturou (např. ze strany zaměstnavatele). O vystavení faktury lze požádat formulářem Žádost o fakturaci příspěvku zaměstnavatele na úhradu spoluúčasti (pdf), kterou lze podat na KLIPR nebo zaslat na adresu:

VZP ČR – Ústředí
Úsek služeb klientům
Orlická 4/2020
130 00 Praha 3

STORNO POBYTU

Nebude-li se dítě moci ze závažných důvodů léčebně-ozdravného pobytu zúčastnit, musí o tom zákonní zástupci dítěte co nejdříve a prokazatelně podat písemné oznámení s řádným odůvodněním a doložením uvedených důvodů, a to na adresu sídla VZP (doporučeným dopisem)  nebo mailem na adresu mkosk@vzp.cz. Storno podmínky a poplatky jsou specifikovány ve Smlouvě o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu.

UKONČENÍ POBYTU PŘI NEDODRŽENÍ PODMÍNEK

Pokud zákonní zástupci dítěte zamlčí kontraindikaci pro léčebně-ozdravné pobyty a dítě bude muset z tohoto důvodu léčebně-ozdravný pobyt ukončit, odvezou zákonní zástupci dítě na vlastní náklady zpět do ČR nebo uhradí VZP náklady spojené s nuceným převozem dítěte do ČR.

Zákonní zástupci jsou povinni poučit své dítě o dodržování léčebně-ozdravného režimu v rámci léčebně-ozdravného pobytu, o zákazu kouření, používání alkoholických nápojů a užívání jakýchkoli psychotropních látek v rámci celého pobytu. Dále poučí své dítě o přísném zákazu šikany ostatních dětí. Upozorní dítě, že porušení těchto zákazů znamená hrubé porušení léčebně-ozdravného režimu, za které může být dítě vyloučeno z léčebně-ozdravného pobytu a vráceno zákonnému zástupci zpět do ČR na jeho vlastní náklady, a to včetně dalších nákladů VZP s tím spojených. Dokument Léčebně ozdravný režim v rámci léčebně ozdravného pobytu je nedílnou součástí smlouvy jako její Příloha č. 3.

Ke stažení