Podmínky pro přihlášení a účast

Podmínky pro přihlášení a účast dítěteDítě může být k pobytu přijato pouze na základě řádně vyplněné Přihlášky k léčebně-ozdravnému pobytu VZP MOŘSKÝ KONÍK 2019, včetně lékařem potvrzeného Návrhu na léčebně-ozdravný pobyt ( Informace o zdravotním stavu dítěte a Diagnostického souhrnu od ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře specialisty). Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem.

Dítě musí být v době účasti na pobytu pojištěncem VZP ČR. Podmínky pro účast dětí, které se stanou našimi pojištěnci k 1. 7. 2019, jsou uvedeny zde.

Doporučujeme při vyplňování Informací o zdravotním stavu dítěte na přihlášce upozornit ošetřujícího lékaře, aby uvedl veškeré důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte, tj. všechna jeho potravinová omezení (alergie na potraviny, které vyžadují změnu stravování), úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod.)

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky se přijímají na klientských pracovištích VZP od 17. ledna 2019.

Ošetřující lékař má možnost zaslat svůj návrh elektronickou cestou (pomocí webového formuláře), a to od 1. 12. 2018. Zákonný zástupce v tomto případě podá na kterémkoli klientském pracovišti VZP první díl Přihlášky k léčebně-ozdravnému pobytu, nejdříve však 17. 1. 2019.

Ošetřující lékař, který nevyužije možnost podání návrhu elektronickou cestou, nadále vyplňuje papírovou Přihlášku k léčebně-ozdravnému pobytu a zákonný zástupce podá tuto přihlášku na kterémkoli klientském pracovišti VZP od 17. 1. 2019.

Pořadí pro účast v turnusu v roce 2019 se řídí datem podání přihlášky na klientském pracovišti VZP a jejího zaevidování do aplikace VZP. Zaslání elektronického návrhu nezakládá nárok na pořadí v turnusu, neboť ošetřující lékař nemá možnost uvést turnus do návrhu.

POSOUZENÍ REVIZNÍM LÉKAŘEM

Způsobilost dítěte zúčastnit se pobytu posuzuje revizní lékař VZP, a to na základě indikačních pravidel daných v přihlášce. Své stanovisko vydá do 10 dnů po podpisu Smlouvy.

O změnách v životním cyklu přihlášky je zákonný zástupce informován automatickými zprávami  na e-mail.

ZAŘAZENÍ DO TURNUSU

Je-li přihláška přijata do limitu požadovaného termínu turnusu, zákonný zástupce podepíše na pobočce Smlouvu o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu. Jestliže přihláška byla přijata po naplnění kapacity zvoleného turnusu, smlouva není podepsána a dítě je evidováno jako náhradník. Zařazení do pozice náhradníka znamená, že v případě uvolnění místa v některém z nabízených turnusů nebo ve zvoleném turnusu je zákonný zástupce telefonicky kontaktován s nabídkou umístění dítěte na léčebně-ozdravný pobyt.

Ke stažení