Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění

Žádost o tento příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2019 již není možno podat – termín byl stanoven na 30. 11. 2019. Sledujte stránky www.vzp.cz/vyhody pro informace o příspěvcích na rok 2020.

Jestliže patříte mezi ty, kteří mají zájem se o svém zdraví dozvědět co nejvíce, jste pojištěni u VZP a již vám bylo 35 let, můžete využít nový voucherový program pro prevenci onkologických onemocnění.

  •  3 000 Kč na preventivní onkologickou prohlídku absolvovanou ve spolupracujících pracovištích

Příspěvek je určen pro pojištěnce VZP ve věku od 35 let, kteří podstoupí preventivní onkologické vyšetření ve spolupracujícím pracovišti. Seznam pracovišť zapojených do programu je ZDE (bude doplňován podle aktuálního stavu smluv VZP s těmito pracovišti).

Příspěvek bude poskytnut pojištěncům VZP, kteří nejsou vyňati ze systému veřejného zdravotního pojištění ani nemají u VZP dluh na pojistném a penále.

Příspěvek je poskytován z fondu prevence, a proto není určen pro pojištěnce, u kterých aktuálně probíhá léčba onkologického onemocnění nebo byl již stanoven onkologický nález.

Tento voucherový program je platný od 4. července 2019 do 30. listopadu 2020 a v jednotlivých spolupracujících pracovištích se realizuje od data podepsání příslušné smlouvy s VZP. O příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2019 lze žádat nejpozději do 30. listopadu 2019 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu. Platební doklady z období od 1. 10. 2019 bude možno uplatnit do 3 měsíců od jejich vystavení při žádosti o příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2020.

Jak se do programu zapojit?

Na vyšetření se objednejte v některém ze spolupracujících pracovišť. Není třeba doporučení praktického lékaře (měl by však od vás následně obdržet lékařskou zprávu o výsledku vyšetření).

Vyšetření je zcela diskrétní, zahrnuje laboratorní a další výkony (např. RTG či ultrazvukové vyšetření) potřebné k odhalení případného karcinomu. Rozsah vyšetření a jejich cenu stanovují jednotlivá spolupracující pracoviště.

Celou částku uhradíte přímo ve spolupracujícím pracovišti a obdržíte doklad o úhradě za provedená vyšetření a lékařem vyplněný a potvrzený voucher potřebný pro vyplacení příspěvku.

VZP si vyhrazuje právo ukončit projekt v jeho průběhu v případě vyčerpání přidělených finančních prostředků.

Jak získat příspěvek v roce 2019?

O příspěvek si můžete požádat až po skončení všech vyšetření.

Maximální výše příspěvku je 3 000 Kč. Příspěvek bude poskytnut jednorázově na bankovní účet.

Předložte do 30. 11. 2019 na kterékoli pobočce VZP

  • originál platebního dokladu o úhradě vyšetření ve spolupracujícím pracovišti (ne starší než 3 měsíce) a
  • vyplněný, lékařem potvrzený voucher.

Doklady můžete zaslat i poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.