Základní informace k pobytu

V roce 2020 se ve spolupráci s CK Kovotour Plus, s.r.o., uskuteční pět po sobě jdoucích třítýdenních turnusů u Černého moře v Bulharsku.

Přeprava bude realizována charterovými lety z letiště Václava Havla v Praze na letiště ve Varně. Transfer z letiště ve Varně na lokalitu a zpět je zajištěn klimatizovaným autobusem.

Léčebně-ozdravné pobyty se konají v hotelovém areálu Morski Duni. Leží v blízkosti písečné pláže s jemným pískem a je vzdálený 2 km od nejbližší obce Škorpilovci. Ubytování je zajištěno ve čtyřech totožných třípodlažních zděných budovách s klimatizovanými 3lůžkovými a 4lůžkovými pokoji, které mají vlastní sociální zařízení s terasou.

Stravování je zajištěno přímo v hotelovém komplexu 5x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře) formou švédských stolů. Pro děti trpící diagnózou celiakie jsou pokrmy upravovány s garancí původu surovin a bezlepkových potravin a jídlo je připravováno v oddělených nádobách tak, aby nedošlo ke kontaktu s alergenem.

Pitný režim je zajištěn v množství min. 2,5 l tekutin na osobu, a to mimo základní tekutiny podávané v rámci celodenního stravování.

V místě pobytu mají děti zajištěnou základní zdravotní péči poskytovanou lékaři a zdravotními sestrami v ambulantní ordinaci. Ošetřující lékař turnusu provede u každého dítěte vstupní, průběžnou a výstupní prohlídku, kterou zaznamená do Lékařské zprávy. Ta bude předána rodičům dětí při příletu po skončení léčebně-ozdravného pobytu. Rodiče jsou povinni Lékařskou zprávu předat ošetřujícímu lékaři dítěte, resp. lékaři, který tento pobyt dítěti navrhl.

Pro děti je po celou dobu zajišťován kulturní a sportovní program. Zajistěte pro své dítě kapesné v měně bulharský leva. Z kapesného si děti budou hradit výlety, drobné nákupy a dárky.


CESTOVNÍ DOKLADY

Pro cestu a pobyt v zahraničí musí mít dítě vlastní platný cestovní doklad. Dítě může vycestovat na základě platného cestovního pasu České republiky (platnost dokladu nesmí končit dříve než 3 měsíce po ukončení turnusu), nebo vlastního občanského průkazu. Pokud má dítě cestovní doklad jiné země z důvodu cizí státní příslušnosti, je povinností jeho zákonných zástupců zajistit mu takové doklady, aby mohlo v rámci akce Mořský koník vycestovat do zahraničí.

Pro potřeby ošetření v zahraničí dejte dítěti s sebou jeho průkaz pojištěnce.


ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péče o děti bude v každém turnusu léčebně-ozdravného pobytu zajištěna zkušeným týmem lékařů a zdravotních sester v ordinaci vybavené všemi potřebnými léky a zdravotnickým materiálem pro případ akutního onemocnění nebo poskytnutí první pomoci v případě úrazů. Ordinace je zřízena přímo v místě pobytu s denním i pohotovostním režimem.

Léky, které dítě dlouhodobě užívá, však musí mít s sebou, a to v takovém množství, aby mu vystačily na celých 21 dní pobytu. Tyto léky (v originálním balení) uložte do sáčku, který označte jménem dítěte a před cestou nezapomeňte vložit do kufru. Do sáčku či balíčku vložte sdělení, kolikrát denně, v jakém množství a za jakých podmínek (před jídlem, před spaním apod.) dítě ten který lék užívá. Léky, které musí dítě užít v době přepravy, dejte do příručního zavazadla, a to v minimálním možném množství!


POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

Před odletem na letišti odevzdáte doprovázejícímu výchovnému pracovníkovi lékařem podepsané Potvrzení o zdravotním stavu dítěte a aktuálně užívaných lécích. Potvrzení lékaře nesmí být s datem starším než 14 dnů před odletem (pozor na dovolené lékařů!).

Nezapomeňte také vyplnit, podepsat a před odletem odevzdat Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti. I když o kontrole chrupu nevyžadujeme potvrzení lékaře, je třeba před nástupem k léčebně-ozdravnému pobytu věnovat kontrole a případné sanaci chrupu (opravě kazů apod.) dostatečnou pozornost. Podpis zákonných zástupců nesmí být s datem starším než 1 den před odletem, jinak je Prohlášení považováno za neplatné a dítě nebude přijato k léčebně-ozdravnému pobytu.


POJIŠTĚNÍ DĚTÍ

Pro případ úrazu či onemocnění během cesty a pobytu budou děti pojištěny kompletním pojištěním léčebných výdajů, které zaručuje úhradu nákladů za ošetření či léčení ve zdravotnických zařízeních v místě pobytu a v případě potřeby i zpětný transport do republiky.

Dále bude dětem zajištěno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (tzn. ne účastníkům pobytu), pojištění doby léčení úrazu (vztahuje se na úrazy s dobou léčení delší než 9 dní) včetně trvalých následků a pojištění poškození a zničení věcí nebo zavazadel (při splnění pojistných podmínek). Poskytnuté pojištění se nevztahuje na prostou krádež či ztrátu věcí a zavazadel.

Druh produktuPojistné částky – limity pojistného plnění (Kč)

pojištění léčebných výloh celkem
- zdravotní péče
- repatriace a převoz
- zachraňovací náklady
- náklady na doprovázející osobu
- ošetření zubů

3 500 000
3 500 000
3 500 000
250 000
2 000/den, max. 10 000
5 000
úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu
- trvalé následky úrazu
- pojištění doby nezbytného léčení úrazu

200 000
200 000
50 za den, minimální doba léčení 10 dní, maximální doba léčení 365 dní
pojištění zavazadel
- 1 věc max.
30 000
30 000
pojištění odpovědnosti
- při újmě na zdraví
- při újmě na majetku

1 000 000
1 000 000  
pojištění storna cesty 30 % stornopoplatků, max. 10 000

Příloha: Pojistné podmínky 


KONTAKTY

Pokud budete potřebovat upřesnění některých informací, obraťte se na Informační centrum VZP:

Od 1. 3. 2020 je k dispozici Informační centrum CK Kovotour Plus, s. r. o.:

Dítěti můžete psát v době účasti buď prostřednictvím deníčku a sekce „Pište svému dítěti“, nebo na adresu:

Sea Dune
9112 Dolni Chiflik
Bulharsko

Přístup do deníčku budou mít zákonní zástupci 14 dní před odletem dítěte na daný turnus.