Úhrada pobytu a storno podmínky

Turnus

Odlet z ČR

Přílet do ČR

Celková finanční
spoluúčast
zákonného
zástupce

Splatnost dílčí
spoluúčasti
ve výši
1 000 Kč

Splatnost
doplatku

1.

8. 6.

29. 6.

6 700 Kč

do 7 dnů
po akceptaci účasti

9. 4.

2.

29. 6.

20. 7.

9 300 Kč

30. 4.

3.

20. 7.

10. 8.

8 700 Kč

21. 5.

4.

10. 8.

31. 8.

8 400 Kč

11. 6.

5.

31. 8.

21. 9.

3 600 Kč

2. 7.

Platba za pobyt dítěte je rozdělena do dvou částí.

  • První část ve výši 1 000 Kč je splatná (tj. musí být připsána na účet VZP) do sedmi (7) dnů od data vystavení Akceptačního dopisu. Tato finanční částka je použita na náklady spojené s administrací přihlášky.
  • Druhá část finanční spoluúčasti, tj. doplatek ze strany zákonného zástupce dítěte (ev. jeho zaměstnavatele), musí být připsána na bankovní účet VZP do 60 kalendářních dnů před zahájením turnusu. Výše doplatku bude uvedena ve Smlouvě o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu spolu s podrobnými informacemi o úhradě.

Při podání přihlášky v době kratší než 60 dní před odletem vybraného turnusu musí být pobyt uhrazen jednorázově v plné výši, a to do sedmi (7) kalendářních dnů od data vystavení Akceptačního dopisu.

Poslední možný termín pro podání přihlášky na klientském pracovišti VZP je u každého turnusu 21 dnů před odletem, tj. pro 1. turnus 18. 5., pro 2. turnus 8. 6., pro 3. turnus 29. 6., pro 4. turnus 20. 7. a pro 5. turnus 10. 8. (k naplnění turnusu však může dojít i dříve).

Úhradu finanční částky za pobyt dítěte je možné provést fakturou (např. ze strany zaměstnavatele). O vystavení faktury je třeba požádat formulářem Žádost o fakturaci příspěvku zaměstnavatele na úhradu spoluúčasti (pdf), kterou lze podat na klientské pracoviště nebo zaslat na adresu:

VZP ČR – Ústředí
Úsek služeb klientům
Orlická 4/2020
130 00 Praha 3


STORNO PODMÍNKY

Nebude-li se dítě moci ze závažných důvodů léčebně-ozdravného pobytu zúčastnit a zákonní zástupci dítěte o tom podají prokazatelně písemné oznámení (doporučeným dopisem na adresu sídla VZP nebo mailem na adresu mk@vzp.cz) s řádným odůvodněním a doložením uvedených důvodů nejpozději do 30 dnů před stanoveným odletem zvoleného turnusu, VZP jim vrátí, na základě jejich písemné žádosti, částku odpovídající jimi doposud uhrazené finanční spoluúčasti.

Tato částka bude snížena o 1 000 Kč, tj. o částku odpovídající dílčí úhradě finanční spoluúčasti zákonného zástupce dítěte, použitou k úhradě nákladů spojených s administrací přihlášky účastníka léčebně-ozdravného pobytu.

Zruší-li zákonní zástupci dítěte jeho účast na léčebně-ozdravném pobytu, uplatní VZP storno poplatky formou snížení vracené částky zaplacené finanční spoluúčasti, a to poplatek 1 000 Kč na pokrytí nákladů s administrací Přihlášky a dále snížení v návaznosti na termín nahlášení storna účasti dítěte podle počtu dnů před stanoveným odletem příslušného turnusu takto:

  • od 29 do 14 dnů včetně – částka bude snížena o 25 %,
  • od 13 do 8 dnů včetně – částka bude snížena o 50 %,
  • v době kratší než 8 dní – storno poplatek ve výši 100 % částky.

Pro výpočet lhůt a uplatnění storno poplatků rozhoduje datum podání písemného oznámení zákonných zástupců dítěte o zrušení účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu. VZP uplatní 100% storno poplatek, rovněž pokud dítě zmešká odlet v důsledku pozdního příchodu na místo srazu účastníků léčebně-ozdravného pobytu.

Pojištění storna zájezdu, které uzavírá CK Kovotour Plus, s.r.o., kryje část nákladů vynaložených v souvislosti s neuskutečněnou cestou nebo nečerpáním objednané služby z důvodů akutního onemocnění, úrazu nebo smrti pojištěného, akutních onemocnění, úrazu nebo smrti osoby blízké, ztráty majetku, který byl pojištěn proti živelní události velkého rozsahu. Zákonnému zástupci bude v případě vzniku pojistné události uhrazeno pojistné plnění ve výši 30 % vyúčtovaných stornopoplatků.


Ke stažení