Podmínky pro přihlášení a účast

Dítě může být k pobytu přijato pouze na základě řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Přihlášky k léčebně-ozdravnému pobytu VZP MOŘSKÝ KONÍK 2020 a lékařem potvrzeného a řádně vyplněného Návrhu na léčebně-ozdravný pobyt (Informace o zdravotním stavu dítěte včetně Diagnostického souhrnu od ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře specialisty). Pokud lékař využil možnosti odeslat návrh na VZP elektronickou cestou, není již při podání Přihlášky vyžadován Návrh v listinné podobě.

Pokud nebude Návrh na léčebně-ozdravný pobyt řádně vyplněn od lékaře, nemusí být přihláška na klientském pracovišti zpracována. Doporučujeme upozornit ošetřujícího lékaře, aby uvedl veškeré důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte, tj. všechna jeho potravinová omezení (alergie na potraviny, které vyžadují změnu stravování), úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod.).

Dítě musí být v době podání přihlášky a v době účasti na pobytu pojištěncem VZP. Pro účast dětí, které se stanou našimi pojištěnci k 1. 7. 2020, jsou stanoveny specifické podmínky.


PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky na Mořského koníka přijímáme od 15. ledna 2020.

Při podání přihlášky je nutno předložit průkazy totožnosti, průkazy pojištěnců VZP, případně další potřebné doklady (např. je-li zákonným zástupcem dítěte osvojitel, opatrovník, poručník či pěstoun).

Ošetřující lékař má možnost zaslat svůj návrh elektronickou cestou (pomocí webového formuláře), a to od 1. 12. 2019. Zákonný zástupce v tomto případě podá na kterémkoli klientském pracovišti VZP pouze první díl Přihlášky k léčebně-ozdravnému pobytu, nejdříve však počínaje stanoveným datem.

Ošetřující lékař, který nevyužije možnost podání návrhu elektronickou cestou, nadále vyplňuje Návrh na léčebně-ozdravný pobyt na papírové Přihlášce k léčebně-ozdravnému pobytu a zákonný zástupce následně podá tuto přihlášku počínaje stanoveným datem na kterémkoli klientském pracovišti VZP.

Pořadí pro účast v turnusu v roce 2020 se řídí datem podání přihlášky na klientském pracovišti VZP a jejího zaevidování do aplikace VZP. Zaslání elektronického návrhu nezakládá nárok na pořadí v turnusu, neboť ošetřující lékař nemá možnost uvést turnus do návrhu.


UKONČENÍ PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

Příjem přihlášek na léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník bude ukončen po naplnění kapacit všech turnusů. Upozorňujeme rodiče, že požadovaný termín ozdravného pobytu nemůžeme vždy zaručit pro všechny přihlášené děti, a to vzhledem k omezené kapacitě v jednotlivých turnusech.

Poslední možný termín pro podání přihlášky na klientském pracovišti VZP je u každého turnusu 21 dnů před odletem:

TurnusOdlet z ČRPoslední termín pro podání přihlášky (21 dnů před odletem)Obsazenost
1. 8. 6. 18. 5.
Zrušeno
2. 29. 6. 8. 6.
Obsazeno - příjem přihlášek ukončen
3. 20. 7. 29. 6.
Obsazeno - příjem přihlášek ukončen
4. 10. 8. 20. 7.
Obsazeno
5. 31. 8. 10. 8.
Volno

ZAŘAZENÍ DO TURNUSU

Je-li přihláška přijata do limitu požadovaného termínu turnusu, zákonný zástupce podepíše na pobočce Smlouvu o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu. Jestliže přihláška byla přijata po naplnění kapacity zvoleného turnusu, smlouva není podepsána a dítě je evidováno jako náhradník. Zařazení do pozice náhradníka znamená, že v případě uvolnění místa ve zvoleném turnusu je zákonný zástupce telefonicky kontaktován s nabídkou umístění dítěte na léčebně-ozdravný pobyt.


POSOUZENÍ REVIZNÍM LÉKAŘEM

Způsobilost dítěte zúčastnit se pobytu posuzuje revizní lékař VZP, a to na základě indikačních pravidel daných v přihlášce. Své stanovisko vydá do 10 dnů po podpisu Smlouvy o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu.

O změnách v životním cyklu přihlášky je zákonný zástupce informován automatickými zprávami na e-mail.


UKONČENÍ POBYTU PŘI NEDODRŽENÍ PODMÍNEK

Pokud zákonní zástupci dítěte zamlčí kontraindikaci pro léčebně-ozdravné pobyty a dítě bude muset z tohoto důvodu léčebně-ozdravný pobyt ukončit, odvezou zákonní zástupci dítě na vlastní náklady zpět do ČR nebo uhradí VZP náklady spojené s nuceným převozem dítěte do ČR.

Zákonní zástupci jsou povinni poučit své dítě o kázeňském řádu a nutnosti dodržování léčebně-ozdravného režimu, o zákazu kouření, používání alkoholických nápojů a užívání jakýchkoli psychotropních látek v rámci celého pobytu. Dále poučí své dítě o přísném zákazu šikany ostatních dětí. Upozorní dítě, že porušení těchto zákazů znamená hrubé porušení léčebně-ozdravného režimu, za které může být dítě vyloučeno z léčebně-ozdravného pobytu a vráceno zákonnému zástupci zpět do ČR na jeho vlastní náklady, a to včetně dalších nákladů VZP s tím spojených. Dokument Léčebně-ozdravný režim v rámci léčebně-ozdravného pobytu je nedílnou součástí smlouvy jako její Příloha č. 3.


Ke stažení