Cizinci v ČR

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) jsou zdravotně pojištěny

  • osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky
  • osoby, které zde nemají trvalý pobyt, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Zdravotní pojištění pak vzniká dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území ČR stala zaměstnancem, nebo dnem získání trvalého pobytu. Naopak zaniká dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu přestala být zaměstnancem, nebo dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění tedy jsou pojištěni i cizinci, mají-li zde trvalý pobyt nebo jsou zde zaměstnáni. Stejně jako každý jiný pojištěnec musí plnit oznamovací a další povinnosti vůči zdravotní pojišťovně, kterou si vyberou, a také musí platit pojistné (nebo za ně musí být placeno). Zdravotní pojištění se samozřejmě nevztahuje na osoby, které na území ČR vykonávají nelegální práci (podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti).

Podle evropských Nařízení jsou účastníky českého veřejného zdravotního pojištění také

  • osoby z EU, na které dopadají evropská Nařízení, a to zejména osoby, které v ČR  vykonávají výdělečnou činnost, popřípadě pobírají v ČR dávky nahrazující příjem – např. důchod
  • rodinní příslušníci  výše uvedených osob

V souvislosti s výdělečnými pobyty je třeba zmínit, že na základě smluv ČR s USA, Japonskem, Tureckem, Severní Makedonií, Srbskem, Černou Horou, Albánií, Tuniskem a  Sýrií se český pojištěnec zaměstnaný či podnikající ve jmenovaných zemích stává účastníkem tamního systému zdravotního pojištění (a naopak). To zároveň znamená, že se musí v ČR odhlásit ze zdravotního pojištění. Podobný postup platí i v případě asociační dohody se státy Maghrebu (Alžírsko, Maroko, Tunisko) – pokud je osoba ze státu EU zaměstnána v některém z těchto států, tak je účastna v tamním systému zdravotního pojištění (a naopak). Obdobný princip zakládá i mezinárodní smlouva ČR s Izraelem, která se však aplikuje pouze na občany (nikoli všechny pojištěnce) ČR a dané země. Podotýkáme, že tyto postupy se netýkají turistických pobytů, včetně studia.

Další informace najdete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

V souladu s vymezením daným platnou legislativou jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění rovněž žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (tj. azylu nebo doplňkové ochrany) a jejich děti narozené na území ČR, cizinci s přiznaných statutem osoby požívající mezinárodní ochrany (azylu, nebo doplňkové ochrany) a jejich děti narozené na území ČR, cizinci s oprávněním pobytu za účelem dočasné ochrany a v některých zákonem vymezených případech cizinci s vízem za účelem strpění pobytu, případně i jejich děti narozené na území (v závislosti na ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo vízum uděleno). U některých těchto cizinců je plátcem pojistného stát, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Komerční pojištění

Pokud se na cizince nevztahuje český systém veřejného zdravotního pojištění, musí si pro pobyt v ČR uzavřít komerční zdravotní pojištění. Nabízí ho např. naše dceřiná Pojišťovna VZP, a. s.

  • Základní zdravotní pojištění cizinců je určeno pro cizince, kteří nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění České republiky a zdržují se na území ČR krátkodobě. Toto pojištění odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR do 90 dnů. Zahrnuje úhradu nákladů na nutné a neodkladné ošetření a hospitalizaci ve zdravotnických zařízeních v České republice v nezbytném rozsahu.
  • Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS je určeno pro cizince, kteří nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění České republiky a zdržují se na území ČR dlouhodobě nad 90 dní. Toto pojištění odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR nad 90 dnů. Zahrnuje úhradu nákladů za poskytnutou zdravotní péči v rozsahu obdobném veřejnému zdravotnímu pojištění, se sjednanými limity a s definovanými výlukami.
  • Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE je určeno pro cizince dlouhodobě pobývající na území ČR, kteří požadují kvalitní komplexní zdravotní pojištění. Jedná se o první komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním České republiky a zahrnuje i další užitečné služby. Toto pojištění rovněž odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR nad 90 dnů.